สตรีกับสังคมสงฆ์: ศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของสตรีต่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของสตรีต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Main Article Content

สิตา จุลวานิช
ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของสตรีต่อการพัฒนาพระพุทธศาสนา 2) เพื่อศึกษาการพัฒนาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3) เพื่อนำเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของสตรีต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย  เชิงคุณภาพแบบลงภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 4 กลุ่ม จำนวน 21 รูป/ท่าน


             ผลการวิจัยพบว่า 1) สตรีมีบทบาทสำคัญต่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นการสละแรงกาย แรงใจ และทุนทรัพย์ สตรีในพระพุทธศาสนานั้นมีหลายท่านที่โดดเด่นที่สตรีชาวพุทธในปัจจุบันควรถือเป็นแบบอย่าง เช่น พระมหาปชาบดีโคตมี นางวิสาขามหาอุบาสิกา และพระปฏาจาราเถรี เป็นต้น 2) การพัฒนาคือการดึงการมีส่วนร่วมจากทั้งบรรพชิต คฤหัสถ์บุรุษ และสตรี โดยให้สิทธิเท่าเทียมกัน มาร่วมกันวางแผนพัฒนา และร่วมรับผิดชอบดำเนินกิจกรรม การบริหารงานของมหาวิทยาลัยสงฆ์ถึงแม้จะมีผู้บริหารระดับสูงเป็นบรรพชิต แต่ก็มีสตรีเข้าร่วมดำเนินงานในทุกภาคส่วน มีการแบ่งส่วนงานมุ่งพัฒนาตามพันธกิจ 5 ด้าน คือการผลิตบัณฑิต การวิจัยและพัฒนา บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 3) จากการศึกษาพบว่าสตรีเข้ามามีส่วนร่วมที่แตกต่างกันเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และด้วยศักยภาพของสตรีสามารถร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจได้ โดยจุดแข็งของสตรีคือการสร้างความแตกต่าง การนำประสบการณ์ภายนอกมาประยุกต์ใช้ ความละเอียด และความยืดหยุ่นในการหาแหล่งทุน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Government Gazette for Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (1997). Retrived January 3, 2019, from http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/A/051/24.PDF.

Khwamdee Khondee Dhamdee. Top ten countries contain the most of Buddhism in the world. Retrived March 9, 2016, from http://rightview0202016.blogspot.com/2016/03/10.html.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (1990). Tripitaka: Thai version. Bangkok: MCU Press.

Phra Biteekataksakorn Anāmāyo. (2015). Roles of Women Towards Peace Building: A Case Study of Mae Chee Sansanee Sthirasuta. Thesis Master of Arts. Graduate School: Mahachulalongkorn Univerity.

Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto). (2000). The Buddhist’s Discipline. Bangkok: Pimsuay.

Phra Dhampitaka (P.A.Payutto). (1999). Bhudadhamma (Revised and Adjusted edition). (8th ed.). Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya University press.

Phra Mahasomboon Vuḍḍhikaro. (2019). Dean of Graduate School. Interview. January 9.

Phra Rajapariyatkavī. (2019). Rector. Interview. January 15.

Phra Rājvoramedhī. (2019). Vice-Rector for Administration. Interview. January 9.

Phra Sudhirattanabundit. (2019). Director of Office of Buddhist Research Institute. Interview. November 28.

Wannapok S. (2012). Buddhist Disciples. Bangkok: Dhamasabha and Banluedham institute.

Indasara W. (2006). Women in Buddhist era. Bangkok: Thammada Publishing.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>