รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี

Main Article Content

พระปราโมทย์ วาทโกวิโท
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส

บทคัดย่อ

บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามศาสตร์สมัยใหม่และพระพุทธศาสนาเถรวาท  (2)เพื่อพัฒนารูปแบบวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี (3)เพื่อนำเสนอรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี เป็นการวิจัยแบบ Research and Development (R and D) เป็นการวิจัยเชิงการพัฒนา ผลการศึกษาพบว่า  


1) แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามศาสตร์สมัยใหม่และพระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่าวิทยากรตามศาสตร์สมัยใหม่เป็น “วิทยากรกระบวนการ วิทยากรกิจกรรมกลุ่ม  วิทยากรโอดี มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ ยึดผู้เข้าฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  วิทยากรตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาทยึดหลักการโอวาทปาติโมกข์ มุ่งพัฒนาจิตใจ มีวิธีการสื่อสารธรรมเกิดสันติสุข ไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายผู้มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม


2) รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี  พบว่า มีวิธีการพัฒนา 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านพระวิทยากรต้นแบบ 2) ด้านฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี  3) ด้านการพัฒนาองค์กร 4) ด้านเครื่องมือพุทธสันติวิธี 5) ด้านสร้างสันติภายใน  โดยรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ ยึดตาม K-U-M-S-A-N Model ประกอบด้วย “ความรู้ ความเข้าใจ สติ-สันติ ทักษะ ทัศนคติ และการสร้างเครือข่ายวิทยากรต้นแบบสันติภาพ” 


มีการนำรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เป็นพระสงฆ์จำนวน ๔๑ รูป พบว่าความพึงพอใจของพระวิทยากรต้นแบบอยู่ระดับมากที่สุด( x̄ = 4.57, S.D.=.54)ระดับความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูงร้อยละ 65.85 ทำให้ผู้วิจัยค้นพบนวัตกรรมงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคมคือรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพเป็นองค์ความรู้ใหม่ของผู้วิจัยส่งผลให้เกิดศูนย์วิจัยและฝึกอบรม เปิดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อตอบโจทย์มหาวิทยาลัยองค์กรและสังคมไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (1996). Thai Tipitaka. Bangkok: MCU Press.

Office of the National Economic and Social Development Board. (2017). The Twelfth National Economic and Social Development Plan 2560-2564 B.E. Bangkok: Office of the National Economic and Social Development Board.

Office of the Strategic Plan for Buddhism Affairs Revolution. (2017). Model Scheme of Buddhism Affairs Resolution 2560-2564 B.E. Bangkok: Office of the Strategic Plan for Buddhism Affairs Revolution.

Peuchthonglang, P. (2018). The True Friends: Noble Friends on the Path of the Enlightenment. Journal of MCU Buddhapanya Review, 3(2), 117-138.

Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto). 2003). Dictionary of Buddhism. Bangkok: MCU Press.

Phra Brahmapanḍit (Prayoon Dhammacitto). (2013). Direction of Thai Education and Buddhism Strategy. Bangkok: MCU Press.

Phrakhrupaladkaweewat. (2018). An Applying Buddhist Principles To Improve The Quality Of Life Of The People in Sri Thamasok 1 Community, Tambon Nai Mueang,Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province. Journal of MCU Buddhapanya Review, 3(3), 319-334.

Thongdee, V. (2018). The Development of Quality of Life According Principle of Five Precept of Educational Personnel in the Secondary Educational Service Area Office in Upper Northeast Region. Journal of Graduate MCU KhonKaen Campus, 5(2), 211-230.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>