ปีที่7 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2562

วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 5 ประจำปีพุทธศักราช 2562 วารสารก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 ได้รับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพวารสาร จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ให้มีมาตรฐานอยู่ในกลุ่มที่ 1 (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) เพื่อรักษาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย กองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการตามแนวทางการเผยแพร่บทความตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกประการ

          กองบรรณาธิการวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

          สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

เผยแพร่แล้ว: 2019-10-29

Role of Election Organization at National and Local Levels on Public Opinions to Promote Democratic Society

Phaibul Changrien, Yannakorn Toprayoon, Supatra Assavasukee, Chai Ching Tan

1179-1191

การพัฒนาคุณลักษณะผู้ประนีประนอมประจำศาล จังหวัดสมุทรปราการตามหลักพุทธสันติวิธี

ประสิทธิ์ ลาภพิทักษ์มงคล, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, บรรจบ บรรณรุจิ, บรรพต ต้นธีรวงศ์

1283-1295

รูปแบบการพัฒนาทักษะของครูในโรงเรียนการ ศึกษาสงเคราะห์ของวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 1

พระครูสารกิจไพศาล, สมศักดิ์ บุญปู่, พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน

1296-1305

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำด้านเผยแผ่สำหรับพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ฝั่งอันดามัน

พระมหาญาณพล ญาณปญฺโญ, อินถา ศิริวรรณ, พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน

1306-1317

การเมืองในนโยบายประชานิยมประเทศไทย พ.ศ. 2544-2557

ชุตินันท์ ปราณีราษฎร์, นิธิตา สิริพงศ์ทักษิณ

1363-1337

รูปแบบการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดอุบลราชธานี

พัชรินทร์ ธรรมสาร, จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ, กิติรัตน์ สีหบัณฑ์

1391-1406

กระบวนการการปลูกฝังศรัทธาบนฐานของปัญญา ด้วยกระบวนการการสร้างพระพุทธปฏิมา

พระครูโพธิสุตาทร, พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม

1422-1433

การประเมินความก้าวหน้าการละสังโยชน์ของผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐาน

ภราดี บุตรศักดิ์ศรี, พระมหาอภิเดช สติวโร, บุญเลิศ โอฐสู

1434-1446

รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน บริเวณลุ่มน้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานี

อนุรักษ์ ประทุมชาติ, จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ, กิติรัตน์ สีหบัณฑ์

1460-1473