กระบวนการการปลูกฝังศรัทธาบนฐานของปัญญา ด้วยกระบวนการการสร้างพระพุทธปฏิมา

Main Article Content

พระครูโพธิสุตาทร
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร
แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม

บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่อง “กระบวนการการปลูกฝังศรัทธาบนฐานของปัญญา ด้วยกระบวนการการสร้างพระพุทธปฏิมา” มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 ประการ คือ  1) เพื่อศึกษาการปลูกฝังศรัทธาและปัญญาตามแนวคัมภีร์พระพุทธศาสนา  2) เพื่อศึกษากระบวนการสร้างพระพุทธปฏิมาในสังคมไทย และ 3) เพื่อนำเสนอการปลูกฝังศรัทธาและปัญญาด้วยกระบวนการสร้างพระพุทธปฏิมา มีระเบียบวิธีวิจัยเป็นเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)


          ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การปลูกฝังศรัทธาและปัญญาตามแนวคัมภีร์พระพุทธศาสนานั้น ต้องมีศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นบาทฐาน มีทางที่เกิดจากปัญญาทั้ง 3 ทางคือ 1) สุตมยปัญญา ปัญญาเกิดจากการฟัง 2) จินตามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการคิด  และ 3) ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการอบรม และปัญญาทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ด้วยหลักการเข้าหากัลยาณมิตร คือ 1) ปิโย เป็นที่รัก 2) ครุ หนักแน่นน่าเคารพ 3) ภาวนีโย น่าเทิดทูน 4) วัตตาจะ เป็นผู้ฉลาดในการสอน 5) วจนักขโม เป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำ 6) คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา เป็นผู้สามารถสอนได้ลึกล้ำ และ 7) โน จัฏฐาเน นิโย ชะเย ไม่ชักนำไปในทางเสื่อม และทางที่เกิดของศรัทธาพบว่า คือพระพุทธเจ้า ตถาคตโพธิสัตถา เชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยรวมหลักการศรัทธา 4 อย่างคือ 1) เชื่อกรรมการกระทำอย่างไรได้อย่างนั้น 2) เชื่อผลของการกระทำว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว 3) เชื่อว่ากรรมของเฉพาะตนใครทำใครได้ และ 4) เชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ว่าท่านเป็นผู้รู้จริงถูกต้อง และบอกทางถูกให้กับชาวโลก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Damrongrajanubhab. (1926). Legend of Pagoda. (1st ed). Bangkok: SilpaBunnakarn Press.

Mahachulalongkornrajavidhalaya University. (1996). Thai Tipitakas. Bangkok: MCU Press.

Mahamakut Buddhist University. (1989). Dhammapada volume 6 (Pali). Bangkok: Mahamakut Buddhist University Press.

Paramanujitajinorosa. (1989). Textbook of the Attitude of Buddha Images. Bangkok: Mahamakut Buddhist University Press.

Paramanujitajinorosa. (2007). Textbook of the Attitude of Buddha Images. Bangkok: Amarin Printing and Publishing Co., Ltd.

Saising, S. (2011). The Outstanding Buddha Images and Buddhist art history in Thailand. Bangkok: Ancient City.

Suksawat, S. (1992). On statues of Lord Buddha within confines of Grand Palace. Bangkok: Amarin Printing Group Co., Ltd.