ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้รับชม สตรีมมิ่ง เน็ตฟิก ภายในเขตจังหวัดชลบุรี

Main Article Content

ณรงค์ ทมเจริญ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้รับชมสตรีมมิ่ง เน็ตฟิก ภายในเขตจังหวัดชลบุรี 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้รับชมสตรีมมิ่ง เน็ตฟิกภายในเขตจังหวัด 3) เพื่อเปรียบเทียบการเลือกใช้บริการตามปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์โดยศึกษาลักษณะทาง ประชากรศาสตร์ และเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกของสตรีมมิ่ง เน็ตฟิก จำานวน 385 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 15 – 22 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจระดับมากทุก รายการ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย และด้านการส่งเสริมแนะนำาการบริการ สำาหรับพฤติกรรมการใช้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยใช้บริการมาน้อยกว่า 1 ปี มีจำานวนมากที่สุด และ ชื่นชอบภาพยนตร์แนวแอ็คชั่นมากที่สุด และเลือกชมในช่องทางคอมพิวเตอร์มากที่สุด และนิยมดูซีรี่ส์เป็น จำานวนมากที่สุด ส่วนมากผู้ใช้บริการจะชมสตรีมมิ่ง เน็ตฟิก ที่บ้าน 4 – 6 ครั้งต่อสัปดาห์ 3 – 4 ชั่วโมงต่อ ครั้ง และจากการทดสอบสมมติฐานลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อที่พฤติกรรมของผู้รับชม สตรีมมิ่ง เน็ตฟิก ภายในเขตจังหวัดชลบุรีที่ไม่แตกต่างกันในเรื่อง เพศ ส่วนด้านความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps กับพฤติกรรมของผู้รับชมสตรีมมิ่ง เน็ตฟิกภายในเขตจังหวัดชลบุรี มีความ สัมพันธ์แค่บางตัว ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Kunaruck, N. (2010). System and Process of Contemporary 2 Dimensional Animated Film Production. Journal of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University, 3(2), 56-68.

Long, B., & Schenk, S. (2000). Digital Filmmaking Handbook. USA: Charles River Media. Netflix. (2018). What is Netflix. Retrieved May 3, 2018, from https://help.netflix.com/th/node/412.

Prasanphanich, A. (2019). The Marketing Mix (4Ps) and Benefi ts of Online Travel Agency (OTA) in Marketing Promotions of the Hotels in Nakhon Phanom Province. Journal of Thai Hospitality and Tourism, 14(1), 3-15.

Schiff man, L., & Kanuk, L. (2004). Consumer Behavior and Marketing Strategy. New Jersey: Prentice Hall.

Siampod, P. (2016). Streaming Netflix. Retrieved May 5, 2018, from http://www.siampod.com/2016/12/16/netflix-thai-audio/