รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำด้านเผยแผ่สำหรับพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ฝั่งอันดามัน

Main Article Content

พระมหาญาณพล ญาณปญฺโญ
อินถา ศิริวรรณ
พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพภาวะผู้นำด้านเผยแผ่ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ฝั่งอันดามัน 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำด้านเผยแผ่สำหรับพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ฝั่งอันดามัน และ 3) เพื่อเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำด้านเผยแผ่สำหรับพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ฝั่งอันดามัน เป็นงานวิจัยแบบผสมผสานวิธี โดยมีเครื่องมือการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ และแนวคำถามสำหรับการสนทนากลุ่ม ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ในส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัยพบว่า


  1. สภาพภาวะผู้นำด้านเผยแผ่ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ฝั่งอันดามัน ในภาพรวม พบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทั้ง 3 ด้าน คือ ความรู้ ทักษะ และบุคลิกภาพ มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

  2. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำด้านเผยแผ่สำหรับพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ฝั่งอันดามัน มีองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 หลักการ องค์ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค์ องค์ประกอบที่ 3 ระบบและกลไก องค์ประกอบที่ 4 วิธีการดำเนินงาน และองค์ประกอบที่ 5 แนวทางการประเมินผล

  3. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำด้านเผยแผ่สำหรับพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ฝั่งอันดามัน มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการนำไปพัฒนาพัฒนาภาวะผู้นำด้านเผยแผ่สำหรับพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ฝั่งอันดามัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chinsongteerapanit, T. (2016). Development of the Propaganda Competency of the Abbot of the Monastery. Dissertation Doctor of Philosophy. Graduate School: Mahachulalongkorn rajavidyalaya University.

Department of Religious Affairs, Department of Religious Affairs. (1998). A guide to the development of a temple park. Bangkok: Religion printing.

Department of Religious Affairs, Office of National Buddhism. (2005). Wat Pattana 48. Bangkok: Office of National Buddhism Printing.

Kangpeng, S., & Kanlong, S. (2010). Organizational leadership: concepts, principles, theories, and research. Khon Kaen: Klangnanavitaya Printing.

Kanjana, P. (1999). Management Guide and Measurement Management. Bangkok: Department of Religious Affairs.

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607 - 610.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (1996). Tripitaka: Thai version.Bangkok: MCU Press.

Nyani, Y. (2018). Buddhist Cardinal Principles for Peace and Harmony. Journal of MCU Buddhapanya Review, 3(1), 19-29.

P.A. Payutto. (2003). Leadership: Important to the Development of the Country. Bangkok: Thammasapha.

Phradhamvarodom. (1996). Governance. Bangkok: Religion.

Phrakrunonthakitkosol (Sirichai Kokrathok). (2019). The Development of Change Management Model Toward Excellence of The Buddhist Institutions. Journal of MCU Nakhondhat, 6(1), 55-69.

Phramaha Sanya khantidhammo Treesawat. (2018). A Model of Thai Sangha Administration in the Future. Journal of MCU Peace Studies, 6(1), 711-728.

Pinyonatthagarn, D. (2018). Mind and Enlightenment in Buddhism. Journal of MCU Buddhapanya Review, 3(1), 31-44.

Thawondhammo, R. (2011). The management of the Sangha is the learning center of Wat Phai Lom community. Chanthanimit District Amphoe Mueang Chanthaburi Chantaburi province (Research Report). Resources Faculty of Social Sciences. Wat Phai Lom (Royal Monastery): Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Watano, T. (2018). Wisdom: The process of developing wisdom according to the scriptures. Journal of MCU Peace Studies, 6(3), 1014.