รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารสินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย

Main Article Content

สุจรรยา ขุนทอง
ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร
กันต์ฤทัย คลังพหล

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารสินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย 2) ทดสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารสินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย และ 3) ศึกษาแนวทางการบริหารสินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประธานหรือผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย วิธีการเชิงคุณภาพกลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 25 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามเกณฑ์ของแฮรี่ และคนอื่น ๆ ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 520 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง


ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารสินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยพบว่า ความมั่นคงทางการเงินมีอิทธิพลทางบวกต่อเทคนิคการบัญชีบริหารและการบริหารสินทรัพย์ เทคนิคการบัญชีบริหารมีอิทธิพลทางบวกต่อการบริหารสินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย ทั้งนี้ตัวแปรการบริหารสินทรัพย์อธิบายได้ด้วยเทคนิคการบัญชีบริหารและปัจจัยความมั่นคงทางการเงินได้ร้อยละ 73  และร้อยละ 61 ตามลำดับ 2) การทดสอบรูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารสินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับที่ยอมรับได้ และ 3) แนวทางที่ได้จากผลการวิจัย คือ สหกรณ์ควรนำความมั่นคงทางการเงิน เทคนิคการบัญชีบริหาร ไปพัฒนาระบบการบริหารสินทรัพย์เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Army Internal Audit Office. (2016). (MSP) Military in the Army Region 4. Retrieved March 19, 2016, from http://www. rta.mi.th/216100u/Data/Data_pro/CAMP_ARMY/Page_camp4.htm.

Ayedh, A., Mohamed, A., Eddine, H., & Oussama, C. (2015). The impact of advance Management accounting techniques on performance: The case of Malaysia. Middle East Journal of Business, 10 (2).

Bumrungrat, K. (2016). Analysis of data factors of financial ratios of Cooperatives. Agriculture and Non-agricultural cooperatives for the year 2015.

Chalikarnchanana, K. (2009). Management Accounting. Bangkok: Chulalongkorn University.

Chonphaisan, P. (2016). Business alarms in case studies of companies registered in Stock Exchange of Thailand. Net Review, 30 (94), 238-249.

Cihak, M., Demirguc-Kunt, A., Feyen, E., & Levine, R. (2012). Benchmarking financial systems around the world. World Bank Policy Research Working Paper (6175).

Cooperative Financial. (1999). Surveillance and Warming System: Set Standard Program. Bangkok: CFSAWS.

Cooperative Promotion Department. (2015). CAMEL Analysis Application Guide. Bangkok: Cooperative Auditing Department.

Ngernprasertsri, N. (2014). Quality management. (2nd ed.). Bangkok: Thammasat University Press.

Preedasak, P. (2013). Principles of Microeconomics. (4th ed.). Bangkok: Thammasat University Press.

Rasid, S. Z.A., Isa, C. R., & Ismail, W. K. W. (2014). Management accounting systems, enterprise risk management and organizational performance in financial institutions. Asian Review of Accountion, 22(2), 128-144.

Sakulpruet, Y. (2009). Membership of the Community Financial Institution: A Case Study of Community Financial Institutions,Bang Rakhum Sub district, Bang Len District, Nakhon Pathom Province. Master of Arts (Department of Education): Silpakorn University.

Sripan, S. (2009). Strengthening the Strengthening Process of Baan Wang Khum Ngoen Collection Group, Mae Faek Mai Sub-district, San Sai District, Chiang Mai Province. Thesis (Education)