หลักการในการสร้างและบริหารองค์กรของพระพุทธเจ้า

Main Article Content

ชมกร เศรษฐบุตร

บทคัดย่อ

หนังสือ “หลักการในการสร้างและบริหารองค์กรของพระพุทธเจ้า” โดยนวพร เรืองสกุล เป็นหนังสือโครงการวิจัย ส่วนหนึ่งในโครงการวิจัยพุทธศาสน์ศึกษาของศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2548  มีความหนาทั้งหมด 141 หน้า แบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 บท ได้แก่  บทนำ บทที่ 1 โลกทัศน์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทที่ 2 สำรวจและประเมินสถานการณ์ บทที่ 3 การตลาด บทที่ 4 การบริหารงานบุคคล บทที่ 5 การจัดองค์กร บทที่ 6 บทบาทผู้นำ บทที่ 7 การสืบทอดกิจการ ผู้เขียนได้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการสร้างคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลซึ่งเป็นรากฐานพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทต่อมาจนถึงปีที่ทำการวิจัย(พ.ศ.2548) เพื่อสร้างความเข้าใจและความสนใจในการศึกษาคำสอนในพระพุทธศาสนาในกลุ่มนักธุรกิจและผู้มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความปริทรรศน์

References

Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (1996). Tripitaka: Thai version. Bangkok: MCU Press.

Rueanskul, N. (2006). 26 Century: The Ultimate Buddha of C.E.O. Bangkok: Boonsiri Printing.

Rueanskul, N. (2005). Principles for creating and managing an organization of the Buddha (Research report). This research project is part of the Buddhist Studies Research Project: Buddhist Studies Center. Chulalongkorn University.

Rueanskul, N. (2005). Principles for creating and managing an organization of the Buddha. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 12(1).