เกี่ยวกับวารสาร

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Journal of Humanities and Social Sciences, Surindra Rajabhat University

ISSN 3027-8724 (Print)  ISSN 3027-8732 (Online)

กำหนดเผยแพร่ : ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม –มิถุนายน) /ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม –ธันวาคม)

วัตถุประสงค์วารสาร : ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยรับบทความวิชาการและบทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ขอบเขตของวารสาร ได้แก่ บทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาสังคม และการศึกษา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม 

เงื่อนไขการตีพิมพ์ : ทุกบทความที่ตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยสามท่าน (Double-Blind Peer Review) ทัศนะและข้อคิดเห็นของบทความในวารสารฉบับนี้ เป็นของผู้เขียนแต่ละท่านไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ : บทความภาษาไทย 3,000 บาท / บทความภาษาอังกฤษ 4,500 บาท 

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-มิถุนายน (In Progress)
					ดู ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-มิถุนายน (In Progress)
เผยแพร่แล้ว: 2024-04-13

บทความวิจัย (Research Articles)

ดูทุกฉบับ