กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 
บรรณาธิการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพัฒถ์ ลาภจิตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 
 
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
  รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  แสงอัมพร  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  สุขตาม  
  อาจารย์ ดร.วิโรจน์  ทองปลิว  
  อาจารย์ ดร.วิจิตรา โพธิสาร  
 
 หน่วยงานภายนอก :  
  รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร  ปะโคทัง   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมมาตร์  ผลเกิด   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา  เคณาภูมิ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รองศาสตราจารย์ สมหมาย  ชินนาค   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์  เนตรกลาง     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม    มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  ปัญญาแก้ว    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญวรัตน์  แจ่มใส    มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  อาจารย์ ดร.จักรพันธ์  ขัดชุ่มแสง    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
กองเลขานุการวารสาร
 เลขานุการ : นางปิยนุช ผมพันธ์
 ผู้ช่วยเลขานุการ : นายอุทัย  กำจร/นางสาวภตพร ศรีโกตะเพชร
 ศิลปกรรม : นายณัฐนันท์ แสงสว่าง / นายอนันต์ แสวงมี/นายเอกพงศ์  โภคทรัพย์

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : นางนุตสรา  มิ่งมงคล / นางสาวศศิธร จันครา / นางสาวอุษณีย์ จะมัวดี /

นางสาวรุจิราพร ศาลางาม

 Fast-track Indexing System : อาจารย์วิเชียร พรมแก้ว