วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติเพื่อสนับสนุนการศึกษา การสอน การวิจัยวารสารมุ่งเน้นบทความทางด้านการศึกษา นวัตกรรมการศึกษา นวัตกรรมการบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน ศิลปศาสตร์ และการศึกษาเชิงประยุกต์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 3 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

แจ้งเปลี่ยนแปลงเลข E-ISSN

2024-01-09

E-ISSN (เดิม) : 2730-1672 (Online)


ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย


ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Educational Innovation and Research

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงเลข E-ISSN

E-ISSN (ใหม่) : 3027-6446 (Online)


ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย


ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Educational Innovation and Research

 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - มีนาคม 2567

เผยแพร่แล้ว: 2024-03-31

โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้านกาแฟในประเทศไทย

สรินทิพย์ จินดา, สรวงอัยย์ อนันทวิจักษณ์, ไพโรจน์ พิภพเอกสิทธิ์, อนันต์ ธรรมชาลัย

116-132

กลยุทธ์การบริหารแรงงานกลุ่มผู้สูงอายุของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร

รุ่งอรุณ กระแสร์สินธุ์, อาจารีย์ ประจวบเหมาะ, ใกล้รุ่ง กระแสร์สินธุ์, ธารทิพย์ พจน์สุภาพ

133-149

การปรับตัวทางวัฒนธรรมการบริโภคอาหารจีน ของคนไทยเชื้อสายจีนย่านเยาวราช

วรรษมน เสริมชูวิทย์กุล, อรรฉรา ไชยอนันต์สิน, สิริวรรณพิชา ธนจิราวัฒน์

263-277

การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี

ฉลวย ขันจำนงค์, พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล

393-406

Developing Soft Skills of International Students in Graduate Music Programs

Nicha Pattananon, Lim Sin Mei, Siriluk Charoenmongcolkij, Chuchat Pinpart, Krit Niramittham

501-511

ดูทุกฉบับ