วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติเพื่อสนับสนุนการศึกษา การสอน การวิจัยวารสารมุ่งเน้นบทความทางด้านการศึกษาเชิงประยุกต์และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 3 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2023): เมษายน – มิถุนายน 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-06-27

การเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับครูยุคใหม่

ภัทรพันธุ์ นิธิวรัตน์สกุล, ฆฬิสา สุธดาอนันตโภคิน, นัชพล คงพันธ์

677-686

ดูทุกฉบับ