เผยแพร่แล้ว: 2021-06-30

ปัจจัยและอิทธิพลของการสนับสนุนจากองค์กร ที่มีผลต่อคะแนนผลงานในมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล

ปิยะณัฐ พรมสาร; สุภาภรณ์ ทิมสำราญ, ณัฐธิดา เถื่อนหรุ่น; บุษยรัตน์ ศรีคง

109-118