อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารวิจัยและนวัตกรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จำนวน 3,000 บาท/บทความ โดยทั้งนี้จะเรียกเก็บก็ต่อเมื่อกองบรรณาธิการเห็นชอบให้ส่งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินได้

สามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชีวารสารวิจัยและพัฒนา มรภ.บุรีรัมย์ เลขที่บัญชี 4271273651 บัญชีออมทรัพย์  โดยจะมีใบเสร็จออกให้โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เท่านั้น