วารสารวิจัยและนวัตกรรมท้องถิ่น  เป็นวารสารวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้และทักษะใหม่ๆ  ที่มีลักษณะสร้างสรรค์มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ที่เกี่ยวกับมนุษย์ สังคม ศิลปะวัฒนวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการใช้ความรู้สู่การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ใหม่ๆ กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การค้นหาองค์ความรู้ใหม่ หรือพิสูจน์ความรู้เดิม  โดยสื่อให้เห็นถึงเทคนิควิธี หรือกิจกรรมที่เกิดจากการคิดค้นขึ้นใหม่  หรือการนำสิ่งที่มีอยู่มาดัดแปลง ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

ขอบเขตเนื้อหาในบทความที่สามารถนำมาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมีความครอบคลุมในเนื้อหาของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องดังนี้ มานุษยวิทยา  สังคมวิทยา  จิตวิทยา  การศึกษา  รัฐศาสตร์  นิติศาสตร์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประวัติศาสตร์  การบริหาร  การจัดการทรัพยากร  การท่องเที่ยว การตลาด นิเทศศาสตร์

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (2566): กรกฏาคม - ธันวาคม 2566

เผยแพร่แล้ว: 2024-02-08

นวัตกรรมการบริหารจัดการเกษตรแปลงรวมในพื้นที่สาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดบุรีรัมย์

-

อาจารย์บัญชา นวนสาย, อาจารย์ ดร.เอกพล แสงศรี; ผศ.ดร.เทพพร โลมารักษ์, ผศ.ดร.คคนางค์ ช่อชู; อาจารย์ ภาวิดา แสนวันดี

39-49

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีอ่างเก็บน้ำห้วยระไซร์ ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ศิวาพร พยัคฆนันท์, รุจิเรศ รุ่งสว่าง, หทัยชนก รัตนถาวรกิติ, ฐานิดา สิทธิเสือ, คเชนทร์ วัฒนโกศล

87-98

ดูทุกฉบับ