เป็นวารสารที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาชุมชน ภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การท่องเที่ยว การศึกษา บริหารการศึกษาและหลักสูตรและการสอน

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (2562): วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

-

เผยแพร่แล้ว: 2019-12-30

ดูเล่มทุกฉบับ