เป็นวารสารที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาชุมชน ภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การท่องเที่ยว การศึกษา บริหารการศึกษาและหลักสูตรและการสอน

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2564): วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เผยแพร่แล้ว: 2021-06-30

ปัจจัยและอิทธิพลของการสนับสนุนจากองค์กร ที่มีผลต่อคะแนนผลงานในมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล

ปิยะณัฐ พรมสาร; สุภาภรณ์ ทิมสำราญ, ณัฐธิดา เถื่อนหรุ่น; บุษยรัตน์ ศรีคง

109-118

ดูเล่มทุกฉบับ