วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวารสารที่มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมมาตรฐานด้านพฤติกรรมจริยธรรมในทุกขั้นตอนของกระบวนการตีพิมพ์และทางวารสารขอนำเสนอจริยธรรมการตีพิมพ์ดังต่อไปนี้:

จริยธรรมในการตีพิมพ์สำหรับบรรณาธิการวารสาร
- บรรณาธิการจะรับผิดชอบทุกอย่างที่ตีพิมพ์ในวารสาร ซึ่งรวมถึงมาตรการในการประเมินคุณภาพของเนื้อหาที่ทางบรรณาธิการรับไว้ในวารสารและความเต็มใจที่จะเผยแพร่การแก้ไขและชี้แจงเมื่อจำเป็น
- บรรณาธิการจะปฏิบัติอย่างยุติธรรมและสมดุลเมื่อปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติโดยคำนึงถึงเพศเชื้อชาติรสนิยมทางเพศหรือความเชื่อทางศาสนาหรือการเมือง
- บรรณาธิการจะให้คำแนะนำในทุกๆเรื่องที่ผู้เขียนบทความและผู้ประเมินบทความควรทราบ
- บรรณาธิการจะตัดสินใจเผยแพร่บทความใดโดยพิจารณาจากคุณภาพและความเหมาะสมของวารสารโดยไม่มีการแทรกแซงจากเจ้าของวารสาร / ผู้จัดพิมพ์
- บรรณาธิการพร้อมที่จะตรวจสอบความผิดปกติจากกระบวนการที่อธิบายไว้และจะเผยแพร่คำอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประเมิน
- บรรณาธิการจะปฏิบัติต่อบทความที่ส่งมาให้วารสารอย่างยุติธรรมไม่ลำเอียง ตรงเวลาและเก็บต้นฉบับทั้งหมดเป็นความลับเพื่อส่งให้ผู้อื่นเพื่อจุดประสงค์ในการประเมินแบบกัลยาณมิตรเท่านั้น
- บรรณาธิการจะมีระบบเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลประจำตัวผู้ประเมินบทความนั้นได้รับการคุ้มครองเว้นแต่ว่าบรรณาธิการจะใช้ระบบประเมินบทความแบบเปิดที่ประกาศให้ผู้เขียนและผู้ประเมินบทความทราบ
- บรรณาธิการจะปฏิบัติต่อบทความที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนเช่นเดียวกับบทความทั่วไปเพื่อให้บทความได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงบนพื้นฐานของความโดดเด่นทางวิชาการโดยปราศจากอิทธิพลทางพาณิชย์
- บรรณาธิการจะมีกลไกที่ประกาศไว้ให้ผู้เขียนยื่นอุทธรณ์ต่อการตัดสินใจของกองบรรณาธิการ
- บรรณาธิการจะให้แนวทางแก่สมาชิกใหม่ของกองบรรณาธิการทุกเรื่องที่คาดหวังไว้และควรให้สมาชิกเดิมได้รับข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและการพัฒนาใหม่ๆ
- บรรณาธิการจะมีระบบในการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนของวารสาร ตลอดทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้เขียน ผู้ประเมิน และ สมาชิกกองบรรณาธิการ

จริยธรรมในการตีพิมพ์สำหรับผู้เขียนบทความวารสาร
- ผู้เขียนจะต้องชี้แจงว่างานทั้งหมดในต้นฉบับที่ส่งเป็นงานของตนและมีการอ้างอิงเนื้อหาจากแหล่งอื่นอย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการลอกเลียนแบบ
- ผู้เขียนจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการมีส่วนร่วมของตนไม่ได้มีเรื่องหมิ่นประมาทหรือละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือสิทธิอื่น ๆ ของบุคคลที่สามใด ๆ
- ผู้เขียนจะต้องสะท้อนรายชื่อผู้ที่ทำวิจัยและผู้เขียนบทความให้เห็นอย่างถูกต้องและผู้เขียนร่วมทั้งหมดจะต้องร่วมกันพิจารณาลำดับของความเป็นเจ้าของบทความ
- ผู้เขียนจะต้องมีความตระหนักเกี่ยวกับการส่งบทความให้กองบรรณาธิการและตกลงกับผู้เขียนหลักให้ลงชื่อแบบฟอร์มเป็นตัวแทน
- ผู้เขียนจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าต้นฉบับตามที่ตนส่งมาไม่ได้อยู่ในการพิจารณา หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ที่อื่น ในกรณีที่บางส่วนของต้นฉบับทับซ้อนกับเนื้อหาที่ตีพิมพ์หรือเนื้อหาส่งจะต้องมีกิตติกรรมประกาศและใส่อ้างถึง
- ผู้เขียนจะต้องได้รับอนุญาตให้ทำซ้ำเนื้อหาใด ๆ จากบุคคลที่สาม โดยเป็นข้อความและภาพก็ได้ เพราะว่าสำนักพิมพ์ไม่สามารถเผยแพร่เนื้อหาของบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้รับอนุญาต ยกเว้นเนื้อหาที่ครอบคลุมโดยการซื้อขายที่เป็นธรรม
- ผู้เขียนจะต้องชี้แจงว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับบทความเฉพาะ
- ผู้เขียนจะต้องแจ้งให้บรรณาธิการหรือผู้จัดพิมพ์ทราบว่ามีข้อผิดพลาดอย่างมีนัยสำคัญในผลงานที่ตีพิมพ์และให้ความร่วมมือกับบรรณาธิการเพื่อเผยแพร่ข้อความแสดงข้อผิดพลาด ภาคผนวกหรือการเพิกถอนหากจำเป็น
- ผู้เขียนมีสิทธิ์อุทธรณ์การตัดสินใจของกองบรรณาธิการ

จริยธรรมในการตีพิมพ์สำหรับผู้ประเมินบทความวารสาร
- ผู้ประเมินจะต้องช่วยปรับปรุงคุณภาพบทความที่ส่งมาตีพิมพ์โดยการตรวจสอบต้นฉบับด้วยความระมัดระวัง ด้วยการพิจารณา และ ด้วยความเที่ยงธรรม ให้เหมาะสมกับเวลา
- ผู้ประเมินจะต้องแจ้งบรรณาธิการวารสารในกรณีที่เนื้อหาที่ตีพิมพ์หรือข้อความใด ๆ ที่คล้ายกับเนื้อหาที่อยู่ระหว่างการพิจารณาหรือการคัดลอกผลงาน
- ผู้ประเมินจะต้องชี้แจงว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับบทความหรือผู้แต่ง
- ผู้ประเมินจะต้องเก็บข้อมูลข่าวสารหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งให้ในระหว่างกระบวนการประเมินเป็นความลับ