จริยธรรมของกองบรรณาธิการ

 1. 1.ประกาศวิธีปฏิบัติในการจัดเตรียมต้นฉบับและรายละเอียดที่จำเป็นอื่นๆ ที่ผู้นิพนธ์ต้องปฏิบัติตาม หรือผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์ และสาธารณชนทั่วไปรับทราบ
 2. 2.หากมีการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ค่าดำเนินการจัดการต้นฉบับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้นิพนธ์ จะต้องมีการประกาศเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และอัตราจัดเก็บที่ชัดเจนให้ผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์และสาธารณชนทั่วไปรับทราบ
 3. 3.มีการตรวจสอบการพิมพ์ซ้ำซ้อน (duplication) และการลอกเลียนผลงานวิชาการ (plagiarism)
 4. 4.ดำเนินการให้มีกระบวนการประเมินคุณภาพบทความที่ปราศจากอคติ เป็นธรรมและไม่ล่าช้า โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น ๆ
 5. 5.ไม่เปิดเผยข้อมูลผู้นิพนธ์และผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในระหว่างที่การประเมินบทความยังดำเนินอยู่ และไม่เปิดเผยเนื้อหาหรือข้อมูลในบทความในระหว่างที่บทความนั้นยังไม่ได้รับการตีพิมพ์
 6. 6.คัดเลือกบทความที่จะตีพิมพ์ตามคุณภาพ ไม่รับตีพิมพ์บทความวิจัยเพียงเพื่อผลประโยชน์ของผู้นิพนธ์หรือวารสาร โดยไม่พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของบทความจากผู้ประเมิน
 7. 7.การคัดเลือกบทความที่จะตีพิมพ์หากเป็นเรื่องที่เข้าข่ายได้รับการพิจารณาในจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ต้องแนบเอกสารการอนุญาตหรือรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มาด้วยก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ(Peer Review) อ่านต่อไป
 8. 8.ไม่ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความเพียงเพราะสงสัยว่ามีการกระทำผิดจรรยาบรรณ แต่ต้องตรวจสอบหาหลักฐานให้แน่ชัดก่อน และแจ้งให้ผู้นิพนธ์ชี้แจงก่อนปฏิเสธบทความนั้น
 9. 9.กองบรรณาธิการจะไม่มีส่วนในการตัดสินใจคัดเลือกบทความที่ตนเป็นผู้นิพนธ์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่ง
 10. 10.ไม่ร้องขอให้มีการอ้างอิงผลงานใดเพื่อเพิ่มจำนวนการอ้างอิง (citation) หรือค่า impact factor ของวารสารหรือเพื่อเพิ่มจำนวนการอ้างอิงของผลงานของตนหรือพวกพ้อง
 11. 11.มีระบบร้องเรียนผลการตัดสินของกองบรรณาธิการและร้องเรียนเกี่ยวกับบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร
 12. 12.มีระบบแก้ไขข้อผิดพลาดร้ายแรงในบทความและถอดบทความที่พบว่าผิดจริยธรรมการวิจัย และไม่ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบข้อผิดพลาดและการประพฤติผิดจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร
 13. 13.กองบรรณาธิการจะรับผิดชอบทุกอย่างที่ตีพิมพ์ในวารสาร ซึ่งรวมถึงมาตรการในการประเมินคุณภาพของเนื้อหาที่ทางบรรณาธิการรับไว้ในวารสารและความเต็มใจที่จะเผยแพร่การแก้ไขและชี้แจงเมื่อจำเป็น
 14. 14.กองบรรณาธิการจะปฏิบัติอย่างยุติธรรมและสมดุลเมื่อปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติโดยคำนึงถึงเพศเชื้อชาติรสนิยมทางเพศหรือความเชื่อทางศาสนาหรือการเมือง

จริยธรรมของของผู้ประเมิน

 1. 1.ผู้ประเมินจะต้องช่วยปรับปรุงคุณภาพบทความที่ส่งมาตีพิมพ์โดยการตรวจสอบต้นฉบับด้วยความระมัดระวัง สอดคล้องกับหลักวิชาการด้วยความเที่ยงธรรมเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนไป
 2. 2.การรักษาความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลในบทความในระหว่างที่บทความนั้นยังไม่ได้รับการตีพิมพ์
 3. 3.ประเมินคุณภาพบทความด้วยความเป็นกลาง ปราศจากอคติ
 4. 4.ไม่เสนอแนะให้ผู้นิพนธ์อ้างอิงผลงานใดด้วยเจตนาเพิ่มจำนวนการอ้างอิงของผลงานของตนหรือพวกพ้อง
 5. 5.ส่งผลการประเมินตามกำหนดเวลา
 6. 6.หากมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์บทความที่ประเมินต้องแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบ
 7. 7.หากพบว่าผู้นิพนธ์บทความกระทำผิดจรรยาบรรณ เช่น ลอกเลียนผลงานวิชาการ บิดเบือนผลการวิจัย หรือใช้ผลการวิจัยเท็จ ต้องแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบ
 8. 8.ผู้ประเมินจะต้องแจ้งบรรณาธิการวารสารในกรณีที่เนื้อหาที่ตีพิมพ์หรือข้อความใด ๆ ที่คล้ายกับเนื้อหาที่อยู่ระหว่างการพิจารณาหรือการคัดลอกผลงาน
 9. 9.ผู้ประเมินจะต้องเก็บข้อมูลข่าวสารหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งให้ในระหว่างกระบวนการประเมินเป็นความลับ

จริยธรรมของของผู้นิพนธ์

 1. 1.ผลงานที่ส่งให้พิจารณาตีพิมพ์ในวารสารจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนและไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการอื่น
 2. 2.ผลงานที่ส่งให้พิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่มีส่วนใดที่เป็นการลอกเลียนผลงานวิชาการ (plagiarism) ทั้งของตนเองและผู้อื่น ไม่เกินร้อยละ 30 ของเนื้อหาในบทความ และมีการอ้างอิงผลงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
 3. 3.ไม่สร้างข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนข้อมูลในการรายงานผลการวิจัย
 4. 4.ปฏิบัติตามจริยธรรมในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นผู้นิพนธ์ (authorship) อย่างเคร่งครัด กล่าวคือชื่อผู้นิพนธ์ทุกชื่อที่ปรากฏในบทความจะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการทำวิจัยและไม่ละเลยหรือตัดชื่อบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการทำวิจัยคนใดออกจากบทความ
 5. 5.หากมีผู้นิพนธ์หลายคน ผู้นิพนธ์ทุกคนจะต้องเห็นชอบกับต้นฉบับบทความ และเห็นชอบกับการส่งต้นฉบับบทความนั้นให้วารสารพิจารณาก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ(Peer Reviewed) อ่านและตีพิมพ์ต่อไป