ความเป็นมาของวารสาร

          วารสารวิจัยและนวัตกรรมท้องถิ่น ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2549 เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  โดยในช่วงแรก พ.ศ. 2548 – 2565 ตั้งชื่อวารสารว่า วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ต่อมา พ.ศ. 2566 มีการปรับเปลี่ยนชื่อวารสารใหม่เพื่อให้ตรงกับทิศทางการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่หรือการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการแก้ไขพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและมีแบบแผนที่ดีขึ้นของวารสาร จึงมีการปรับเปลี่ยนชื่อเป็น  “วารสารวิจัยและนวัตกรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” จนถึงปัจจุบัน

เป้าหมายของวารสาร

วารสารวิจัยและนวัตกรรมท้องถิ่น  เป็นวารสารวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้และทักษะใหม่ๆ  ที่มีลักษณะสร้างสรรค์มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ที่เกี่ยวกับมนุษย์ สังคม ศิลปะวัฒนวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการใช้ความรู้สู่การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ใหม่ๆ กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การค้นหาองค์ความรู้ใหม่ หรือพิสูจน์ความรู้เดิม  โดยสื่อให้เห็นถึงเทคนิควิธี หรือกิจกรรมที่เกิดจากการคิดค้นขึ้นใหม่  หรือการนำสิ่งที่มีอยู่มาดัดแปลง ปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานและช่วยให้งานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงขึ้นของสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์