1. เป็นบทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม การศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ผลงานทางวิชาการที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์ต้องไม่เคยผ่านการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน 3. ผลงานทางวิชาการที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์ต้องไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น

4. ผลงานทางวิชาการที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์ต้องเป็นบทความที่มีคุณค่าทางวิชาการ คือ เกิดขึ้นจากผู้เขียนได้ ท าการทดลอง สร้างสรรค์ สังเคราะห์ หรือมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง หรือเป็นบทความที่เสนอถึงความคิด หรือหลักการใหม่ที่เป็นไปได้ และมีทฤษฎีประกอบหรือสนับสนุนอย่างเพียงพอ มีประโยชน์ต่อการศึกษาและการ วิจัย

5. ผลงานทางวิชาการที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์ต้องไม่ได้ลอกเลียนหรือตัดทอนมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่นหรือ จากบทความอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือปราศจากการอ้างอิงที่ถูกต้อง

6. ผู้เขียนต้องจัดเตรียมต้นฉบับตามรูปแบบตามข้อก าหนดในการส่งต้นฉบับอย่างเคร่งครัด

7. ผู้เขียนได้แก้ไขความถูกต้องของบทความที่ส่งมาตีพิมพ์ตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) แล้ว

8. บทความจะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากกองบรรณาธิการแล้วเท่านั้น

 

Print ISSN :  1906-1641

Online ISSN : 2672-9865