ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้การตลาดแบบบูรณาการ : กรณีศึกษาผู้บริโภคข้าวสารถุงในจังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

พจน์ ยงสกุลโรจน์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ในการศึกษานี้เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้การตลาดแบบบูรณาการของผู้บริโภคข้าวสารถุงในจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและตัดสินใจเลือกซื้อข้าวสารถุงประเภทหอมมะลิขนาด 5 กิโลกรัมทุกเดือน จากซุปเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้า การรับรู้การตลาดแบบบูรณาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและการรับรู้การตลาดแบบบูรณาการโดยการขายโดยพนักงาน มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก 4.15 (SD=.60) การรับรู้การตลาดแบบบูรณาการโดยการประชาสัมพันธ์และการตลาดดิจิทัล มีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย 2.24 และ 2.27 ตามลำดับ (SD=.62,.62) กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของข้าวสารถุงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ยงสกุลโรจน์พ. (2021). ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้การตลาดแบบบูรณาการ : กรณีศึกษาผู้บริโภคข้าวสารถุงในจังหวัดอุบลราชธานี . วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 16(1), 9-14. ืบค้น จาก https://so03.tci-thaijo.org/index.php/RDIBRU/article/view/247014
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

ประวัติศาสตร์ข้าวไทย (2562). คลังข้อมูลสารสนเทศข้าวเชิงลึก. สืบค้นจาก www.arda.or.th เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562

รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ (2556). รวมบทความวิชาการนิเทศศาสตร์การตลาด. กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อุตสาหกรรมข้าว (2561). แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรมปี 2562-64 สืบค้นจาก www.Krungsri.com/bank/getmedia เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563

อังศุมิฬย์ ธีระสกุลลธาดา (2558). การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีในกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Armstrong, G. & Kotler, P. (2002). AnalisisPengaruh Advertising, Personal Selling, Sales Promotion, Publicity dan Word of mouth terhadapKeputusanPembelian. Journal risetBisnis Dan Management. Vol. 3(3).

Brooks, N. &Simkin, L. (2012). Judging marketing mix effectiveness. Marketing Intelligence & Planning, 30(5), 494-514.

Cronin-Gilmore, J. (2012). Exploring marketing strategies in small business. Journal of Marketing Development & Competitiveness, 6(1), 96-107.

Hartley, B. &Pickton, D. (2010). Integrated marketing communications requires a new way of thinking. Journal of Marketing Communications, Volume 5, 1999 – Issue 2

Kotler, P. (2006). Marketing Management. Twelfth Edition, Pearson Education.

Lemon, k.N. &Verhoef, P.C. (2016). Understanding customer experience throughout the customer journey. Journal of Marketing, 80(6) 69-96

Mikko, V. (2010). Marketing communication in Finnish industrial companies. University of JYVÄSKYLÄ School of Business and Economics.

Tayloy, M.B., Townsend, J.D. &Yeniyurt, S. (2015). Global brand architecture position and market-based performance: The moderating role of culture. Journal of International Marketing, 23(2), 55-72.