Information For Readers

  1. ผู้ประเมินจะต้องช่วยปรับปรุงคุณภาพบทความที่ส่งมาตีพิมพ์โดยการตรวจสอบต้นฉบับด้วยความระมัดระวัง สอดคล้องกับหลักวิชาการด้วยความเที่ยงธรรมเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนไป
  2. การรักษาความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลในบทความในระหว่างที่บทความนั้นยังไม่ได้รับการตีพิมพ์
  3. ประเมินคุณภาพบทความด้วยความเป็นกลาง ปราศจากอคติ
  4. ไม่เสนอแนะให้ผู้นิพนธ์อ้างอิงผลงานใดด้วยเจตนาเพิ่มจำนวนการอ้างอิงของผลงานของตนหรือพวกพ้อง
  5. ส่งผลการประเมินตามกำหนดเวลา
  6. หากมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์บทความที่ประเมินต้องแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบ
  7. หากพบว่าผู้นิพนธ์บทความกระทำผิดจรรยาบรรณ เช่น ลอกเลียนผลงานวิชาการ บิดเบือนผลการวิจัย หรือใช้ผลการวิจัยเท็จ ต้องแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบ
  8. ผู้ประเมินจะต้องแจ้งบรรณาธิการวารสารในกรณีที่เนื้อหาที่ตีพิมพ์หรือข้อความใด ๆ ที่คล้ายกับเนื้อหาที่อยู่ระหว่างการพิจารณาหรือการคัดลอกผลงาน
  9. ผู้ประเมินจะต้องเก็บข้อมูลข่าวสารหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งให้ในระหว่างกระบวนการประเมินเป็นความลับ