กองบรรณาธิการ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พิมดี                  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร ภู่เกิด                   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

รองศาสตราจารย์ เทอดศักดิ์ คำเหม็ง               มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์         มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวรรณ วงค์คําจันทร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รองศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์  อภินันท์               ข้าราชการบำนาญ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ ดร.ปรีชา อุยตระกูล                          ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยนครพนม

รองศาสตราจารย์ ดร.สมมาตร์ ผลเกิด              ข้าราชการบำนาญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส  สว่างทัพ                ข้าราชการบำนาญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีพร  จันทร์พาณิชย์        ข้าราชการบำนาญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณย์เสนอ  ตรีวิเศษ       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารินี ม้าแก้ว                สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาจารย์บัญชา นวนสาย                               สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาจารย์อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา                     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

บรรณาธิการ

อาจารย์ณัฐพล  วงษ์รัมย์

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

นางธนภรณ์ จรูณรักษ์

ตรวจสอบภาษา

อาจารย์พัลาภา  เลิศเจริญวนิช       

ฝ่ายจัดการ

นายมานะ สลุบพล

นางสาวพัชรียา วิสายอน

นางสาวเสาวนิตย์  วิงมูล