บรรณาธิการ
อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย                               ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์เมธี ดร.สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ อภินันท์                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์             มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยเสนอ ตรีวิเศษ            มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์       มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน                 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์       มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.วรรณศิลป์ พีรพันธุ์                      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ทับจุมพล                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ                  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล          มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ                      มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร ปัญญะพงษ์                  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา                      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ภานุรักษ์                  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาจารย์ ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย                            มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตรวจสอบภาษา
อาจารย์พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร                                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ฝ่ายจัดการ
อาจารย์ณัฐพล วงษ์รัมย์                                        รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
นางธนภร จรูญรักษ์                                               หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
นายมานะ สลุบพล                                                 ประสานงานและการประชาสัมพันธ์
นางสาวพัชรียา รัตนพันธ์ศักดิ์                                การเงินและการเบิกจ่าย
นายณัฏฐวัต โชคสุทธิสวัสดิ์                                   งานธุรการ