ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา                                 รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์                                       ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย                                           ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

บรรณาธิการ
อาจารย์ณัฐพล วงษ์รัมย์                                                รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นางธนภร จรูญรักษ์                                                        หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กองบรรณาธิการ (ภายนอกและภายใน)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ สุกมลสันต์                       มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี                              มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ                         มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์                     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์                   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์                           มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ                       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ อภินันท์                           ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ ดร.ปรีชา อุยตระกูล                                       ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยนครพนม
รองศาสตราจารย์ ดร.สมมาตร์ ผลเกิด                        ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รองศาสตราจารย์ ดร.บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ                    มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป แขรัมย์                       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา                      สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์                       มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ภานุรักษ์                     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ตรวจสอบภาษา
อาจารย์พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร                                  สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฝ่ายจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาริณี ม้าแก้ว                        รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา       รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
อาจารย์บัญชา นวนสาย                                           รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ ทะนันไธสง                    สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
นายมานะ สลุบพล                                                 ประสานงานและการประชาสัมพันธ์
นางสาวพัชรียา รัตนพันธ์ศักดิ์                               การเงินและการเบิกจ่าย