กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องในสัญญาซื้อขายและสัญญาเช่าซื้อ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF