ข้อมูลสำหรับบรรณารักษ์

 1. ประกาศวิธีปฏิบัติในการจัดเตรียมต้นฉบับและรายละเอียดที่จำเป็นอื่นๆ ที่ผู้นิพนธ์ต้องปฏิบัติตาม หรือผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์ และสาธารณชนทั่วไปรับทราบ
 2. หากมีการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ค่าดำเนินการจัดการต้นฉบับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้นิพนธ์ จะต้องมีการประกาศเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และอัตราจัดเก็บที่ชัดเจนให้ผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์และสาธารณชนทั่วไปรับทราบ
 3. มีการตรวจสอบการพิมพ์ซ้ำซ้อน (duplication) และการลอกเลียนผลงานวิชาการ (plagiarism)
 4. ดำเนินการให้มีกระบวนการประเมินคุณภาพบทความที่ปราศจากอคติ เป็นธรรมและไม่ล่าช้า โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น ๆ
 5. ไม่เปิดเผยข้อมูลผู้นิพนธ์และผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในระหว่างที่การประเมินบทความยังดำเนินอยู่ และไม่เปิดเผยเนื้อหาหรือข้อมูลในบทความในระหว่างที่บทความนั้นยังไม่ได้รับการตีพิมพ์
 6. คัดเลือกบทความที่จะตีพิมพ์ตามคุณภาพ ไม่รับตีพิมพ์บทความวิจัยเพียงเพื่อผลประโยชน์ของผู้นิพนธ์หรือวารสาร โดยไม่พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของบทความจากผู้ประเมิน
 7. การคัดเลือกบทความที่จะตีพิมพ์หากเป็นเรื่องที่เข้าข่ายได้รับการพิจารณาในจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ต้องแนบเอกสารการอนุญาตหรือรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มาด้วยก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ(Peer Review) อ่านต่อไป
 8. ไม่ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความเพียงเพราะสงสัยว่ามีการกระทำผิดจรรยาบรรณ แต่ต้องตรวจสอบหาหลักฐานให้แน่ชัดก่อน และแจ้งให้ผู้นิพนธ์ชี้แจงก่อนปฏิเสธบทความนั้น
 9. กองบรรณาธิการจะไม่มีส่วนในการตัดสินใจคัดเลือกบทความที่ตนเป็นผู้นิพนธ์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่ง
 10. ไม่ร้องขอให้มีการอ้างอิงผลงานใดเพื่อเพิ่มจำนวนการอ้างอิง (citation) หรือค่า impact factor ของวารสารหรือเพื่อเพิ่มจำนวนการอ้างอิงของผลงานของตนหรือพวกพ้อง
 11. มีระบบร้องเรียนผลการตัดสินของกองบรรณาธิการและร้องเรียนเกี่ยวกับบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร
 12. มีระบบแก้ไขข้อผิดพลาดร้ายแรงในบทความและถอดบทความที่พบว่าผิดจริยธรรมการวิจัย และไม่ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบข้อผิดพลาดและการประพฤติผิดจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร
 13. กองบรรณาธิการจะรับผิดชอบทุกอย่างที่ตีพิมพ์ในวารสาร ซึ่งรวมถึงมาตรการในการประเมินคุณภาพของเนื้อหาที่ทางบรรณาธิการรับไว้ในวารสารและความเต็มใจที่จะเผยแพร่การแก้ไขและชี้แจงเมื่อจำเป็น
 14. กองบรรณาธิการจะปฏิบัติอย่างยุติธรรมและสมดุลเมื่อปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติโดยคำนึงถึงเพศเชื้อชาติรสนิยมทางเพศหรือความเชื่อทางศาสนาหรือการเมือง