ความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องในสัญญาซื้อขายและสัญญาเช่าซื้อ

Main Article Content

ป้อมฤดี กุมพันธ์
นพดล ธีระวงศ์ภิญโญ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมา หลักการ กฎหมายของไทยและต่างประเทศเกี่ยวกับความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่อง เพื่อนำมาวิเคราะห์ปัญหาความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องในสัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่อง โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วยการศึกษาเอกสาร การบวนการเปรียบเทียบกฎหมาย


            ผลการวิจัย พบว่า ประเทศไทยมีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่องไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 1 หมวดที่ 2 จำนวนสามมาตรา คือมาตรา 472 ถึงมาตรา 474 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2472 จนถึงปัจจุบันยังไม่เคยมีการปรับปรุง รวมเป็นระยะเวลากว่า 91 ปี จึงทำให้กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องดังกล่าวมีความล้าสมัยส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในหลายด้าน ดังนั้น จึงควรบัญญัติกฎหมายพิเศษระดับพระราชบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องหรือมีการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับนิยามหรือหลักเกณฑ์ความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องและสิทธิของผู้บริโภคให้มีความชัดเจนเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเรียกร้องให้ผู้ขายหรือผู้ผลิตซ่อมแซมสินค้าเมื่อมีความชำรุดบกพร่อง หรือเปลี่ยนสินค้าได้หากไม่สามารถซ่อมแซมหรือซ่อมแซมแล้วอย่างน้อยสองครั้ง หรือลดราคาตามสภาพ หรือบอกเลิกสัญญา ได้ดังเช่นกฎหมายของสิงคโปร์ เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
กุมพันธ์ป., & ธีระวงศ์ภิญโญน. (2021). ความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องในสัญญาซื้อขายและสัญญาเช่าซื้อ . วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 16(1), 145-153. ืบค้น จาก https://so03.tci-thaijo.org/index.php/RDIBRU/article/view/252113
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาติ. (2558). วาระปฏิรูปที่ 31 : การปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่อง “ความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าและร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. ...”. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
นพพรศิริ เหลืองาม. (2562, 2 พฤษภาคม-สิงหาคม). “มาตรการการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค กรณีความชำรุดบกพร่องที่เกิดหลังการส่งมอบสินค้า.” วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 9(2) : 24.
ธนดล ถนอมนิรชรชัย. (2557). ปัญหาในการคุ้มครองสิทธิผู้ซื้อในการซื้อขายรถยนต์ใหม่. สารนิพนธ์ นิติศาสตมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ). คณะนิติศาสตร์ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
ณฤษสรา จันโท. (2559). ความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่อง : ศึกษาสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สัญญาซื้อขาย. วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. คณะนินิศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ประชุม โฉมฉาย. (2552). กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบเบื้องต้น. 2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เดือนตุลา.
รำไพ วงศ์สุชาติ. (2550). ความชำรุดบกพร่องในทรัพย์สินที่ซื้อขาย. วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. คณะนิติศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์. (2559). คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้. 7. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน.
Basil Markesinis, Hannes Unberath, Augus Johnston. (2006). The German Law of Contract : A Comparative Treatise. Oxford : Hart Publishing.