เนื้อหาในบทความที่สามารถนำมาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมีความครอบคลุมในเนื้อหาของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องดังนี้
- กลุ่มมานุษยวิทยา
- กลุ่มสังคมวิทยา
- กลุ่มจิตวิทยา
- กลุ่มการศึกษา
- กลุ่มรัฐศาสตร์
- กลุ่มนิติศาสตร์
- กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์
- กลุ่มการพัฒนาชุมชน
- กลุ่มวัฒนธรรม
- กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น
- กลุ่มประวัติศาสตร์
- กลุ่มการบริหาร
- กลุ่มการจัดการทรัพยากร
- กลุ่มการท่องเที่ยว
- กลุ่มการตลาด
- กลุ่มนิเทศศาสตร์