ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม-สิงหาคม

					ดู ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม-สิงหาคม

"...ฉบับนี้ทางกองบรรณาธิการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานวารสารอีกระดับ กล่าวคือ ในทุกบทความจะมีหมายเลขรหัสทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล หรือตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) (Digital Object Identifier : DOI) กำกับ และมีการกำหนด Citation ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นข้อมูลทางบรรณานุกรมที่เป็นไปตามหอสมุดแห่งชาติกำหนด สำหรับการสืบค้นของทุกบทความที่เผยแพร่ในวารสาร ทั้งนี้ มีการบรรจุอยู่ในฐานข้อมูล Google Scholar ในทุกบทความที่เผยแพร่ในวารสารเพื่อสะดวกต่อการสืบค้น อ้างอิง และการนำไปใช้ประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจศึกษา..."  (บทบรรณาธิการ)

เผยแพร่แล้ว: 01-05-2023

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย (Research Articles)