รูปแบบกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผู้แต่ง

  • วันเฉลิม เบ้ามี กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

DOI:

https://doi.org/10.14456/jlgisrru.2023.29

คำสำคัญ:

รูปแบบกิจกรรม, การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ, น้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน, ดัชนีมวลกายของนักศึกษาหญิง

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงทดลองแบบกึ่งทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ 2) เพื่อประเมินผลรูปแบบการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยโยคะและแอโรบิกสำหรับนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 64 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 32 คน และกลุ่มควบคุม 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.74 และใบบันทึกผลการวัดค่าดัชนีมวลกายของสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในรูปแบบโยคะและการเต้นแอโรบิกกับกลุ่มทดลอง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์หาค่าดัชนีมวลกาย

          ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาหญิงส่วนใหญ่มีรูปแบบกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมากที่สุดคือ โยคะ โดยมีความคิดเห็นและความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.13, S.D.=0.33) และ 2) ผลการประเมินรูปแบบการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยโยคะและแอโรบิก พบว่า อยู่ในเกณฑ์สมส่วน โดยมีผลต่างค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของกลุ่มทดลอง เฉลี่ย 0.65 กิโลกรัม/ตารางเมตร และกลุ่มควบคุม เฉลี่ย 0.72 กิโลกรัม/ตารางเมตร

Downloads

Download data is not yet available.

References

Best, J. W. (1981). Research in Education. New Jersey: Prentice – Hall.

Department of Health. (2018). Annual Report of the Department of Health 2017. Bangkok : Department of Health, Ministry of Public Health. [In Thai]

Division of Complementary and Alternative Medicine. (2008). Basic of Yoga for Health. Bangkok : Sukhumvit Media Marketing. [In Thai]

Division of Physical Activity for Health, Department of Health. (2020). Body Mass Index : BMI. [Online]. Available : https://hd. co.th/my/users/sign_up. Retrieved 2 September 2020. [In Thai]

Krabuanrat, C. (2010). Exercise for health: Knowledge that still needs to be understood. Bangkok : Faculty of Education, Kasetsart University. [In Thai]

Krutakul, K., Inthiraj, A., Supapich, N., Suwannaphol, W., Rungtraku., L. and Maneesri, T. (2020). Guidelines for the management of abdominal obesity and its complications. Bangkok : Public Library. [In Thai]

Mahachote, L. (2014). Factors Influencing Body Weight Control Behaviors of Aerobics Club Member in Mueang District, Nakhon Pathom Province. Master of Education Program in Development Education, Silpakorn Universiyt. [In Thai]

Meejinda, N., Siriprohmpathara, C. and Taearak, K. (2020). Factors associated with Body Mass Index among Students in Sirindhorn College of Public Health, Khon Kaen. Thai Health Science Journal and community public health. 3(1) : 83-94. [In Thai]

Ministry of Education. (2008). Basic Education Core Curriculum B.E. 2551. Bangkok : Council Printing House. [In Thai]

Ministry of Public Health. (2016). The 12th National Health Development Plan (2017-2021). Bangkok : Ministry of Public Health. [In Thai]

Nakhon Ratchasima Rajabhat University. (2020). Annual health checkup results 2020 for first year students, Nakhon Ratchasima Rajabhat University. (Unpublished manuscript). [In Thai]

Natto-san and Sriwattanapitikul, S. (2011). Yoga girl. Bankoko : Wongklom. [In Thai]

Office of Academic Promotion and Registration. (2020). Annual Report 2020. Nakhon Ratchasima : Nakhon Ratchasima Rajabhat University. [In Thai]

Pongwichai, S. (2008). Statistical data analysis by computer. 19th edition. Bangkok : Chulalongkorn University Press. [In Thai]

Saicheua, S. (2020). Obesity. In Bangkok business. [Online]. Available : https://www. bangkokbiznews.com/blog/detail/650315. Retrieved 2 September 2020. [In Thai]

Senamon, W. (2019). The Effect of Weight Reduction Program for Among Overweight Students. Journal of MCU Humanities Review. 5(2) : 65-74. [In Thai]

Siljaru, T. (2010). Research and analysis of statistical data with SPSS. 11th edition. Bangkok : V. Inter Print. [In Thai]

Sport Science Bureau, Department of Physical Education, Ministry of Tourism and Sports. (2019). Tests and benchmarks for physical fitness of people aged 19-59 years old. Bangkok : Sport Science Bureau, Department of Physical Education, Ministry of Tourism and Sports. [In Thai]

Sport Science Bureau, Department of Physical Education, Ministry of Tourism and Sports. (2019). Tests and benchmarks for physical fitness of people aged 13-18 years old. Bangkok : Sport Science Bureau, Department of Physical Education, Ministry of Tourism and Sports. [In Thai]

Sridamai, P. (2021). Self–Regulation of Adolescents aged 13–18 years to Decrease their Body Mass Index in the Akat Amnuai District, Sakon Nakhon Province. Journal of Sakon Nakhon Hospital. 24(2) : 74-86. [In Thai]

Wanichbuncha, K. (2016). Advanced Statistical Analysis with SPSS for Windows. Bangkok : Department of Statistics, Faculty of Commerce and Accountancy. Chulalongkorn University. [In Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

01-07-2023

How to Cite

เบ้ามี ว. (2023). รูปแบบกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น, 7(2), 147–158. https://doi.org/10.14456/jlgisrru.2023.29