สิทธิและการเข้าถึงมาตรการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 กรณีศึกษา บ้านนาสีนวน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ผู้แต่ง

  • กิตติยา โลหะชิน
  • พิมพ์พร ภูครองเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

DOI:

https://doi.org/10.14456/jlgisrru.2023.24

คำสำคัญ:

สิทธิ, การเข้าถึง, มาตรการเยียวยา, โควิด-19

บทคัดย่อ

          บทความนี้ศึกษาเกี่ยวกับสิทธิและการเข้าถึงมาตรการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 กรณีศึกษาบ้านนาสีนวน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสิทธิ และมาตรการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษากลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้นำชุมชนทั้ง 4 หมู่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้ง 4 หมู่ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทั้ง 4 หมู่ รวมจำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตการณ์ และการสนทนากลุม การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) โดยดำเนินการจัดกระทำการตรวจสอบข้อมูลตลอดเวลาที่ทำการวิจัย รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลหลังเสร็จสิ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม จะนำข้อมูลที่ได้มาจัดประเภทของข้อมูล เขียนสรุปรายละเอียดและแยกแต่ละประเด็นตามวัตถุประสงค์การวิจัย

          ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมตามมาตรการต่าง ๆ ของชุมชนและของภาครัฐ เช่น สิทธิในการรับวัคซีน สิทธิในการรักษา การตรวจโควิด-19 การรักษาพยาบาล และเครื่องใช้ส่วนตัว ให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ส่วนมาตรการเยียวยาของภาครัฐประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เข้าถึงมาตรการเยียวยา โดยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านโทรทัศน์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทำให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรกรของรัฐได้อย่างรวดเร็ว และประชาชนในชุมชนที่รู้เกี่ยวกับข่าวสารก็จะบอกต่อ ๆ กัน หรือเล่าสู่กันฟัง เพื่อเตรียมการเมื่อภาครัฐบาลออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ได้อย่างทันสถานการณ์

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bordeerat, W, Promphasit, P, and Sukkasem, T. (2021). Effectiveness of measures. Heals, we don't leave each other. According to the opinions of the people of Ban Pak Klong Tai, Village No. 3, Tambon Nakhon Chum, Mueang District, Kamphaeng Phet Province. Report from the academic conference National level for students, Kamphaeng Phet Rajabhat University. [In Thai]

Office of the National Economic and Social Development Council. (2017). Analysis of the situation of poverty and inequality in Thailand in 2016. Bangkok.

Office of the National Human Rights Commission. (2016). Office of the Human Rights Commission. National. [Online]. Available : Http://www.nhrc.or.th. Retrieved June, 2022.

Wichitwatchararak, K, Sutthiwachano, S, and Santirungroj, S. (2020). Administration Managing the public sector in the coronavirus disease crisis 2019. Journal of Social Sciences and Buddhist Anthropology. 5(11) : 2-3. [In Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

20-06-2023

How to Cite

โลหะชิน ก., & ภูครองเพชร พ. (2023). สิทธิและการเข้าถึงมาตรการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 กรณีศึกษา บ้านนาสีนวน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น, 7(2), 57–70. https://doi.org/10.14456/jlgisrru.2023.24