ช่อแฮศรีเมือง : ทุนทางวัฒนธรรมกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ชุมชน ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ผู้แต่ง

  • ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • ชยพล อินทรวงค์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • ดวงพร บี่หัตถกิจกูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

DOI:

https://doi.org/10.14456/jlgisrru.2023.42

คำสำคัญ:

ทุนวัฒนธรรม, พื้นที่วัฒนธรรม, การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

บทคัดย่อ

         บทความเรื่อง ช่อแฮศรีเมือง : ทุนทางวัฒนธรรมกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ชุมชนตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลายในพื้นที่ชุมชนตำบลช่อแฮ รวมถึงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ตำบลช่อแฮและพื้นที่เชื่อมโยง

         ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนตำบลช่อแฮ เป็นพื้นที่วัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดแพร่ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีประวัติศาสตร์ของพื้นที่อันยาวนาน การก่อสร้างองค์พระธาตุช่อแฮ คือ จุดกำเนิดของการประดิษฐ์วัฒนธรรม การประดิษฐ์ความเชื่อ จารีต การประดิษฐ์ประเพณี และงานสร้างสรรค์ทางศิลปะที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะพื้นที่ ซึ่งกลายเป็นมรดกที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ส่งผลให้ชุมชนแห่งนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนตลอดปี ทำให้มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง  และสามารถนำมาต่อยอดเป็นกลไกเพิ่มมูลค่าในมิติเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นี้ได้

          แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) คือ การสร้างมูลค่าสินค้า หรือ บริการที่เกิดจากความคิดภูมิปัญญาของมนุษย์  และทุนทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชนตำบลช่อแฮ ได้แก่ งานฝีมือและหัตถกรรม ศิลปะการแสดง งานทัศนศิลป์  งานออกแบบ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

Downloads

Download data is not yet available.

References

ไทยเบฟเวอเรจ บริษัทจำกัด (มหาชน). (2561). ตำนานพระธาตุช่อแฮ. หนังสือที่ระลึกในโอกาสงานกฐินพระราชทานวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ประจำปี 2561. กรุงเทพฯ : ไซเบอร์พริ้นกรุ๊ป.

พระธาตุช่อแฮ วัดพระอารามหลวง จังหวัดแพร่. (2554). พระธาตุช่อแฮ. หนังสือที่ระลึกเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงยกปลีบัวทองคำ ประดิษฐานบนยอดพระเจดีย์พระธาตุช่อแฮ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554. แพร่ : เมืองแพร่การพิมพ์.

พระศรีรัตนมุนี, อเนก ใยอินทร์ และดาวเหนือ บุตรสีทา. (2559). การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนโดยใช้ทุนวัฒนธรรมท้องถิ่น. รายงานการวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

10-07-2023

How to Cite

เดือนโฮ้ง ภ., อินทรวงค์ ช., & บี่หัตถกิจกูล ด. (2023). ช่อแฮศรีเมือง : ทุนทางวัฒนธรรมกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ชุมชน ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น, 7(2), 345–358. https://doi.org/10.14456/jlgisrru.2023.42