ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม-เมษายน

					ดู ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม-เมษายน

"...เป็นวารสารทางวิชาการที่ใช้เกณฑ์คุณภาพการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของวารสารตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index : TCI) ในการดำเนินการ ซึ่งทางกองบรรณาธิการได้ใช้รูปแบบการนำเสนอบทความพร้อมกับข้อแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เข้มข้นเช่นเดียวกันทุกฉบับตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพวารสารและยกระดับขึ้นสู่ฐานข้อมูลสากล โดยทางวารสารได้ดำเนินการขอหมายเลขรหัสทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล หรือตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) (Digital Object Identifier : DOI) สำหรับทุกบทความที่เผยแพร่ในวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 นี้เป็นต้นไป..."  (บทบรรณาธิการ)

เผยแพร่แล้ว: 01-02-2023

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย (Research Articles)

บทความวิชาการ (Academic Articles)