พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนเขตกรุงเทพมหานครในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ผู้แต่ง

  • พรชนัน ทุลขุนทด คณะนิติศาสตร์และการปกครอง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
  • ฐิติรัตน์ มานิพารักษ์ คณะนิติศาสตร์และการปกครอง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
  • กัญญวรรณ ปิ่นเงิน คณะการสื่อสารดิจิทัล มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

DOI:

https://doi.org/10.14456/jlgisrru.2023.6

คำสำคัญ:

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร, การมีส่วนร่วม, การจัดการสิ่งแวดล้อม

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนเขตกรุงเทพมหานครในการจัดการสิ่งแวดล้อม และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารการจัดการสิ่งแวดล้อมกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเขตกรุงเทพมหานครในจัดการสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่เป็นนักศึกษาจำนวน 400 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multiple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence :IOC) อยู่ระหว่าง 0.7–1.00 มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.87 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) และวิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis)

          ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนเขตกรุงเทพมหานครในการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย    มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการพูดคุยกับบุคคล ด้านรับรู้เข้าใจการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการดูรายการโทรทัศน์ และเรื่องที่พูดคุยกับบุคคล ด้านการฟังรายการวิทยุ และด้านการอ่านหนังสือพิมพ์ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนเขตกรุงเทพมหานครในการจัดการสิ่งแวดล้อม พบว่า ด้านประโยชน์ที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือ ด้านการดำเนินงาน ด้านการประเมินผล และด้านการวางแผน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ปัจจัยทั้งหมดร่วมกันพยากรณ์ R2 = 0.562  คิดเป็นร้อยละ 56.20

Downloads

Download data is not yet available.

References

บัญหยัด โยธะกา. (2556). การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของสมาชิกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์).

ทศพักตร์ ใบปอด, ประโยชน์ ส่งกลิ่น และภักดี โพธิ์สิงห์. (2557). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม. วารสารการเมืองการปกครอง. 4(1).

วรุต พันธุ์ไม้. (2559). การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์

กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.

กันทลัส ทองบุญมา. (2559) การเปิดรับข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คลองบางขุนเทียนของประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์. 2(1).

ญาณิศา โคคะมาย และวีรพล วีรพลางกูร. (2562). การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของสมาชิกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี. HUSO Journal of Humanities and Social Sciences. 3.

ศราวุฒิ ดาวกรงแก้ว, ทวีศักดิ์ แสงเงิน, สาโรจน์ บุญเสริมวรรณ, อัมภิกา ศรีบุญเรือง และหัสยารัตน์ คำลือ. (2565). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร. วารสาร. 16(45).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

05-03-2023

How to Cite

ทุลขุนทด พ., มานิพารักษ์ ฐ., & ปิ่นเงิน ก. (2023). พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนเขตกรุงเทพมหานครในการจัดการสิ่งแวดล้อม. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น, 7(1), 79–90. https://doi.org/10.14456/jlgisrru.2023.6

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)