ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • นวรัตน์ แจ่มแจ้ง นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณทิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • เฉลิมพงศ์ มีสมนัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

DOI:

https://doi.org/10.14456/jlgisrru.2023.4

คำสำคัญ:

ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน, สำนักงานเขตทวีวัฒนา, กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร (2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน (3) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลกรสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  ประชากกรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคำนวณจากตารางของเครจซีและมอร์แกน จำนวน 280 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

          ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลกรสังกัดสำนักงานเขต  ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง (2) ปัจจัยด้านลักษณะขององค์การ ประเภท    ของงานที่รับผิดชอบ คุณลักษณะส่วนบุคคล การควบคุมและดูแล และความสมดุลระหว่างการทำงานกับการดำเนินชีวิตมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันและในระดับน้อย (3) บุคลากรสังกัดสำนักงานเขต ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ขาดความกระตือรือร้น ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และด้อยโอกาสในการรับการพัฒนาศักยภาพ

          ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาคือ ควรเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ ผู้บริหารควรกล่าวคำชื่นชมเมื่อบุคลากรปฏิบัติงานเป็นผลสำเร็จและให้โอกาสผู้ที่ทำงานผิดพลาดได้แก้ไขและปรับปรุงตนเอง ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานนั้นควรใช้วิธีการเสริมกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ตนเอง เพื่อให้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเข้มแข็งมากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

Churairat, K. (2011). Factors Influencing the Satisfaction of Government Officials. Nopparat Rajathanee Hospital. Master of Business Administration Thesis. Ramkhamhaeng University. [In Thai]

Frederick, Her. (1959). Two - Factor theory has a lot to do with practice. There are two important factors that relate to individual preferences or dislikes. Nittaya111.wordpress.com.

Fuengthong, S. (2007). Motivating Factors Affecting the Performance of Operational Employees of the Royal Project Foundation. Independent research Master of Business Administration. Graduate school Chiang Mai University. [In Thai]

Jakkrit, K. (2013). Morale and morale in the performance of the military service. Under the 2nd Infantry Battalion, 8th Infantry Regiment. Master's Thesis in Public Administration. Siam University. [In Thai]

Krongchit, K. et. al. (2545). Factors Affecting the Satisfaction of Government Officials. Royal Irrigation Department studied only in the area of Irrigation Office 8, Lopburi Province. Master of Arts thesis. Mahidol University. [In Thai]

Mahisawan, K. (2017). Factors affecting the morale and morale of government officials. Commissioned officer 3rd Army Region Command Headquarters. Inspector General, Army Region 3. Army College. [In Thai]

Ratchata, K. (2008). Factors affecting the morale and morale of the troops. Under the infantry battalion 2nd, 17th Infantry Regiment. Master of Public Administration Thesis. Sukhothai Thammathirat Open University. [In Thai]

Wattana, K. (2007). Morale and morale in the performance of duties of the top military inspector. Firecrackers under the Inspectorate Military Company Military District 14. State Degree Thesis Master of Theology. Burapha University. [In Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

16-02-2023

How to Cite

แจ่มแจ้ง น., & มีสมนัย เ. (2023). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น, 7(1), 51–62. https://doi.org/10.14456/jlgisrru.2023.4

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)

หมวดหมู่