-

เผยแพร่แล้ว: 2019-12-30

การบริหารการจัดการที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตยางพาราในจังหวัดอุบลราชธานี

เจริญ โสภา, เขมรัฐ สังขะวรรณ, เจนจิรา ธิสาเวช, นิภาวรรณ ทาลา

99-110