การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการจำหน่ายผลผลิตยางพาราในจังหวัดบุรีรัมย์

Main Article Content

ภัทรพงศ์ วงศ์สุวัฒน์

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการจำหน่ายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง และเพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการจำหน่ายผลผลิตยางพาราในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ด้วยการสำรวจภาคสนาม (Field Survey) การสัมภาษณ์ชิงลึก (In-depth Interview) และการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จากเกษตรกรชาวสวนยาง กลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร  ผู้รวบรวมยางในท้องถิ่น พ่อค้าคนกลาง ตลาดกลางยางพารา และโรงงานแปรรูปยาง รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ โดยการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการค้นคว้าทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ แล้วนำมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการจำหน่ายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ มีทั้งสิ้น 3 รูปแบบ ได้แก่ น้ำยางสด ยางก้อนถ้วย และยางแผ่นดิบ ประกอบด้วย 9 ทางเลือก โดยรูปแบบและทางเลือกในการจำหน่ายผลผลิตยางพาราที่ได้รับผลกำไรมากที่สุด คือ การจำหน่ายยางแผ่นดิบผ่านตลาดกลางยางพารา แล้วให้โรงงานยางแผ่นรมควันเข้ามาประมูลยาง ส่วนรูปแบบและทางเลือกในการจำหน่ายผลผลิตยางพาราที่ได้รับผลกำไรน้อยที่สุด คือ การจำหน่ายยางก้อนถ้วยผ่านกลุ่มหรือสถาบันเกษตรกร แล้วกลุ่มหรือสถาบันเกษตรกรนำยางก้อนถ้วยไปขายต่อให้กับโรงงานผลิตยางแท่ง STR20 ทั้งนี้เกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 45.72 เลือกจำหน่ายผลผลิตในรูปแบบที่ได้ผลกำไรน้อยที่สุด และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการจำหน่ายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ความสะดวกสบายในการนำยางไปขาย คือ ระยะทางใกล้กับจุดรับซื้อ คิดเป็นร้อยละ 40.54 (1.61 คะแนน) รองลงมา คือ ราคามีความเป็นธรรมหรือราคาสูงกว่าที่อื่น คิดเป็นร้อยละ 34.18 (1.36 คะแนน) และเครื่องชั่งน้ำหนักได้มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 21.35 (0.85 คะแนน)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

การยางแห่งประเทศไทย. (2561). โครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เศรษฐกิจยาง.
การยางแห่งประเทศไทย. (2560). มาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ. ออนไลน์. www.rubber.co.th
การยางแห่งประเทศไทย. (2562). สรุปสถิติราคายาง. ออนไลน์. ออนไลน์. www.rubber.co.th
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์. (2561). สรุปพื้นที่ปลูกยางพาราจังหวัดบุรีรัมย์.
ฐานเศรษฐกิจ. (2561). “กฤษฎา” แถลงเปิดปมยางทำไมตกต่ำ งัดสารพัดวิธีช่วยดันราคา. ออนไลน์.
https://www.thansettakij.com/content/349817.
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2560). อุตสาหกรรมยางพาราไทย. ออนไลน์.https://www.bot.or.th/
Thai/MonetaryPolicy/Southern/DocLib/MiniSymposium_rubber_final.pdf
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2559). เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่กรีดได้ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ปี2559.
ออนไลน์. https://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/production/pararubber.pdf
Yamane, T. (1967). Statistics, An Introductory Analysis. 2nd ed. Harper and Row,
New York. 919 p.