กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (2562): วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF