PCFM  Vol.4  No.2

พฤษภาคม - สิงหาคม 2564

NCDs Management

เนื้อหาในเล่ม

บทบรรณาธิการ

การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในประเทศไทย และความท้าทายของหน่วยบริการปฐมภูมิ

จดหมายถึงบรรณาธิการ

ส่งใจไร้สาย ผ่านเครือข่าย NCDs

นิพนธ์ต้นฉบับ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกายด้านความอดทนของระบบหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากรโรงพยาบาลสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประสิทธิผลของการให้ข้อมูลสะท้อนกลับโดยทีมสหวิชาชีพต่อความชุกของการสั่งใช้ยาไม่เหมาะสมในผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังและใช้ยาร่วมกันหลายขนานในระบบบริการปฐมภูมิ

ผลการควบคุมความดันโลหิตหลังการปรับรูปแบบบริการในคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลแม่สอด ระหว่างการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารและหลังอาหาร ต่อระดับ HbA1c ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้ตามเป้าหมาย ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ประสบการณ์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการติดตามผู้สัมผัสโรคในชุมชนระหว่างช่วงการระบาดทั่วของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังงานในการประกอบอาชีพในช่วงวัยทำงานและการพลัดตกหกล้ม ในผู้สูงอายุไทย ที่อาศัยในจังหวัดลพบุรี

ปัจจัยทํานายการเกิดภาวะ Microalbuminuria ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สอง ในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดอุตรดิตถ์

การประยุกต์ใช้ Palliative Prognostic Index (PPI) ในการทำนายระยะเวลารอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายที่รักษาแบบประคับประคองที่บ้าน 

ความสัมพันธ์ของภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยกับความหนาแน่นของมวลกระดูกในหญิงสูงอายุ ณ คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเจ็บป่วยและความเชื่อเกี่ยวกับยาต่อความร่วมมือในการรับประทานยาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนยางพารา

การวัดความเที่ยงตรง ความไวและความจำเพาะแบบสอบถาม Knee Osteoarthritis Pre-Screening ในการคัดกรองผู้ป่วยโรคเข่าเสื่อมฉบับภาษาไทย

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดในผู้สูงอายุ

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตากับภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย และความเสี่ยงต่อการหกล้ม ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2

การศึกษาความชุกของอาการปวดและผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามแบบประคับประคองที่บ้านในเครือข่ายหน่วยระบบบริการปฐมภูมิ  โรงพยาบาลสระบุรี

เผยแพร่แล้ว: 2021-08-31

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดในผู้สูงอายุ

ทชา พิทยาพิบูลพงศ์, ณัฐธิดา สังสิทธยากร, กมลลักษณ์ ชัชวาลย์สายสินธ์, ภรเอก มนัสวานิช

155-166