ประสิทธิผลของกระบวนการทบทวนรายการยาโดยใช้เกณฑ์ STOPP/START ร่วมกับการให้ข้อมูลสะท้อนกลับโดยทีมสหสาขาวิชาชีพต่อความชุกของการสั่งใช้ยาที่ไม่เหมาะสมในผู้ป่วยสูงอายุที่มีการใช้ยาร่วมกันหลายขนานในระบบบริการปฐมภูมิ

Main Article Content

วริษา ปิยนุสรณ์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: ศึกษาประสิทธิผลของการทบทวนรายการยาด้วยเกณฑ์ STOPP/START เวอร์ชั่น 2 ร่วมกับการให้ข้อมูลสะท้อนกลับโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อลดความชุกของการสั่งใช้ยาที่ไม่เหมาะสมในผู้สูงอายุโรคเรื้อรังและใช้ยาร่วมกันหลายขนาน ในระบบบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลพระปกเกล้า


แบบวิจัย: Quasi-experimental one – group pretest – posttest design


วัสดุและวิธีการ: ทบทวนรายการยาด้วยเกณฑ์ STOPP/START เวอร์ชั่น 2 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป และใช้ยาร่วมกันหลายขนาน ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า สาขาเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 สรุปผลและให้ข้อมูลสะท้อนกลับระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ หาแนวทางแก้ไขปัญหาคำสั่งใช้ยาร่วมกัน ประเมินติดตามการเปลี่ยนแปลงความชุกของคำสั่งใช้ยาที่ไม่เหมาะสม วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้วยสถิติพรรณนา  วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความชุกของคำสั่งใช้ยาที่ไม่เหมาะสมด้วย Prevalence difference


ผลการศึกษา: ทบทวนรายการยาในผู้ป่วย 521 ราย หลังให้ข้อมูลสะท้อนกลับ พบความชุกของคำสั่งใช้ยาที่ไม่เหมาะสมตามเกณฑ์ STOPP และ START ลดลงร้อยละ 6.33 และ 7.49 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P = .041 และ .001)


สรุป: ทบทวนรายการยาด้วยเกณฑ์ STOPP/START ร่วมกับให้ข้อมูลสะท้อนกลับ สามารถลดความชุกของการสั่งใช้ยาที่ไม่เหมาะสมในผู้ป่วยสูงอายุที่มีการใช้ยาร่วมกันหลายขนาน ในระบบบริการปฐมภูมิได้

Article Details

How to Cite
1.
บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. United Nations Population Fund. Ageing in the twenty-first century: A celebration and a challenge. New York: The United Nations Population Fund; 2012.
2. Department of Economic and Social Affairs. World Population Ageing 2015 - Highlights. New York: The United Nations; 2015.
3. Watcharakorn Chewasopit. Aging Society: The Changed Marketing Factor. Journal of MCU Nakhondhat 2019;6:38-54.
4. National Statistical Office. The 2010 population and housing census. 2012 [cited 2019 December 31]. Available from: http://popcensus.nso.go.th/report/WholeKingdom_T.pdf
5. Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute (TGRI). Situation of the Thai elderly 2016. Nakhon Pathom: Printery; 2017.
6. Boss GR, Seegmiller JE. Age-related physiological changes and their clinical significance. West J Med [Internet]. 1981;135(6):434-40. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1273316/pdf/westjmed00220-0011.pdf
7. วิชัย เอกพลากร. การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2557. นนทบุรี: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2559.
8. Nechba RB, Kadiri MEM, Bennani-Ziatni M, Zeggwagh AA, Mesfioui A. Difficulty in managing polypharmacy in the elderly: case report and review of the literature. J Clin Gerontol Geriatr.2015;6(1): 30-33.
9. Farrell B, Shamji S, Monahan A, French Merkley V. Reducing polypharmacy in the elderly: cases to help you “rock the boat”. Can Pharm J (Ott). 2013;146(5):243-244. doi:10.1177/1715163513499530
10. Maher RL, Hanlon J, Hajjar ER. Clinical consequences of polypharmacy in elderly. Expert Opin Drug Saf. 2014;13(1):57-65. doi:10.1517/14740338.2013.827660.
11. Page RL, II SAL, Bryant LL, Ruscin JM. Inappropriate prescribing in the hospitalized elderly patient: defining the problem, evaluation tools, and possible solutions. Clin Interv Aging 2010; 5:75-87.
12. Ruangritchankul S, Krairit O, Putthipokin K, Chansirikarnjana S, Assavapokee T, Sraium S. Polypharmacy among Older Adults in Outpatient Clinic, Internal Medicine Department, Ramathibodi Hospital. Thai Journal of Toxicology 2018;33(1):35-50.
13. Straand J, Fetveit A, Rognstad S, Gjelstad S, Brekke M, Dalen I. A cluster-randomized educational intervention to reduce inappropriate prescription patterns for elderly patients in general practiced the- Prescription Peer Academic Detailing (Rx-PAD) study [NCT00281450]. BMC Health Serv Res. 2006;6:72.
14. O’mahony D, O’sullivan D, Byrne S, O’connor MN, Ryan C, Gallagher P. STOPP/START criteria for potentially inappropriate prescribing in older people: version 2. Age Ageing 2015; 44:213-8.
15. Panel AGSBCUE, Fick DM, Semla TP, Beizer J, Brandt N, Dombrowski R, et al. American Geriatrics Society 2015 updated beers criteria for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc 2015; 63:2227-46.
16. O’Mahony D, Gallagher P, Ryan C, Byrne S, Hamilton H, Barry P, et al. STOPP & START criteria: A new approach to detecting potentially inappropriate prescribing in old age. Eur Geriatr Med [Internet]. 2010;1(1):45–51. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.eurger.2010.01.007
17. Hill-Taylor B, Sketris I, Hayden J, Byrne S, O’Sullivan D, Christie R. Application of the STOPP/START criteria: A systematic review of the prevalence of potentially inappropriate prescribing in older adults, and evidence of clinical, humanistic and economic impact. J Clin Pharm Ther. 2013;38(5):360–72.
18. Thomas RE, Thomas BC. A Systematic Review of Studies of the STOPP/START 2015 and American Geriatric Society Beers 2015 Criteria in Patients ≥ 65 Years. Vol. 12, Current Aging Science. 2019. 121–154 p.
19. Projovic I, Vukadinovic D, Milovanovic O, Jurisevic M, Pavlovic R, Jacovic S, et al. Risk factors for potentially inappropriate prescribing to older patients in primary care. Eur J Clin Pharmacol. 2016;72(1):93–107.
20. Bruin-Huisman L, Abu-Hanna A, Van Weert HCPM, Beers E. Potentially inappropriate prescribing to older patients in primary care in the Netherlands: A retrospective longitudinal study. Age Ageing. 2017;46(4):614–9.
21. Nuñez-Montenegro A, Montiel-Luque A, Martin-Aurioles E, Garcia-Dillana F, Krag-Jiménez M, González-Correa J. Evaluation of Inappropriate Prescribing in Patients Older than 65 Years in Primary Health Care. J Clin Med. 2019;8(3):305.
22. Khera S, Abbasi M, Dabravolskaj J, Sadowski CA, Yua H, Chevalier B. Appropriateness of Medications in OlderAdults Living With Frailty: Impact of a Pharmacist-Led Structured Medication Review Process in Primary Care. J Prim Care Community Health. 2019;10.
23. Pengprasop A, Danwilai K.Application of STOPP/START criteria for screening inappropriate medication using in elderly patients with chronic diseases. Srinagarind Med J 2018;33(5):465-71.
24. Samseethong T, Chaekhuntod N, Kewtanong W, Supapaan S, Sripa S. Evaluation of polypharmacy appropriateness in elderly patients using the STOPP/START criteria 2014 at Supphasithipasong hospital, Ubon Ratchathani province. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences. 2019;15(3):75-83.