การศึกษาความชุกของอาการปวดและผลการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายแบบประคับประคองที่บ้านในเครือข่ายหน่วยระบบบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสระบุรี

Main Article Content

สมประสงค์ นักขัตระ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความชุกของอาการปวดและอาการปวดและผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามแบบประคับประคองที่บ้านในเครือข่ายหน่วยระบบบริการปฐมภูมิรพ.สระบุรี


แบบวิจัย: Descriptive study เป็นการเก็บข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองในเครือข่ายระบบบริการปฐมภูมิรพ.สระบุรีช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2563 โดยคํานวณขนาดตัวอย่างจํานวน 79 คน


วัสดุและวิธีการ: ใช้การเยี่ยมบ้านเก็บข้อมูลลักษณะอาการปวดและอาการอื่นๆประเภทของการใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการปวดการทําการวางแผนล่วงหน้าการเข้ารับบริการที่แผนกห้องฉุกเฉินและการนอนโรงพยาบาลในวันที่ 1 และ 14 ของการเยี่ยมบ้านนําเสนอผลด้วยจํานวนร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความแตกต่างของอาการต่างๆด้วยสถิติpaired t-test


ผลการศึกษา: มีผู้ป่วยที่นําเข้ามาทําการศึกษา79 รายผู้เข้าร่วมวิจัยเข้าร่วมครบจนจบงานวิจัยพบว่ากลุ่มขนาดตัวอย่างเป็นเพศชายและเพศหญิงใกล้เคียงกันส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุประเภทของมะเร็งส่วนใหญ่เป็นมะเร็งปอดร้อยละ 18.99 รองลงมาเป็นมะเร็งตับและลําไส้ร้อยละ16.46 ความชุกของอาการปวดเป็นร้อยละ 74.68 โดยผู้ป่วยที่มีระดับปานกลางถึงรุนแรงรวมร้อยละ64.56 คะแนนความปวดลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติภายหลังการเยี่ยมบ้านในวันที่ 1 และ 14 เฉลี่ยอยู่ที่ 4.65±3.40 และ 2.45±1.90 (p<0.001) มีผู้ป่วยได้พูดคุยAdvance care plan ร้อยละ 100 และทําLiving will ร้อยละ 69.74 การเข้ารับบริการที่แผนกห้องฉุกเฉินร้อยละ 37.9 และการนอนโรงพยาบาลร้อยละ 34.17


สรุป: ผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามส่วนใหญ่มีอาการเจ็บปวดและมากกว่าครึ่งอยู่ในระดับปานกลางถึงรุนแรงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามแบบประคับประคองสามารถช่วยผู้ป่วยในการลดความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานจากอาการต่างๆเพิ่มการเข้าถึงการดูแลอย่างเป็นองค์รวมมีคุณภาพครอบคลุมและบรรลุผลตามการวางแผนล่วงหน้าดังนั้นการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามแบบประคับประคองที่บ้านจึงมีความจําเป็นในระบบบริการปฐมภูมิ

Article Details

How to Cite
1.
บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

(7) เอกสารอ้างอิง (References)
1. Rodriguez C, Ji M, Wang HL, Padhya T, Mcmillan SC. Cancer Pain and Quality of Life. J Hosp Palliat Nurs [Internet]. 2019 Apr 1 [cited 2020 May 8];21(2):116–23. Available from: http://journals.lww.com/00129191-201904000-00004
2. Cancer [Internet]. [cited 2020 Feb 12]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer
3. Palliative Care [Internet]. [cited 2021 Jan 6]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care
4. WHO | WHO Definition of Palliative Care. WHO. 2012;
5. Seow H, Bainbridge D. A Review of the Essential Components of Quality Palliative Care in the Home. Vol. 21, Journal of Palliative Medicine. Mary Ann Liebert Inc.; 2018. p. S37–44.
6. Van Den Beuken-Van Everdingen MHJ, Hochstenbach LMJ, Joosten EAJ, Tjan-Heijnen VCG, Janssen DJA. Update on Prevalence of Pain in Patients with Cancer: Systematic Review and Meta-Analysis [Internet]. Vol. 51, Journal of Pain and Symptom Management. Elsevier Inc.; 2016 [cited 2021 Jan 5]. p. 1070-1090.e9. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2015.12.340
7. Vatanasapt P, Lertsinudom S, Sookprasert A, Phunmanee A, Pratheepawanit N, Wattanaudomrot S, et al. Prevalence and management of cancer pain in Srinagarind Hospital, Khon Kaen, Thailand. J Med Assoc Thai [Internet]. 2008 Dec [cited 2020 May 12]; 91(12):1873–7. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19133523
8. มัณทนา จิระกังวาน, ศิริรัตน์ จันตรี.การพัฒนาการดูแลแบบประคับประคองผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายแบบบูรณาการไร้รอยต่อโรงพยาบาลศรีสะเกษ.วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา 2018; 19: 70-83.
9. Zhao, X.-X., Cui, M., Geng, Y.-H., & Yang, Y.-L. (2019). A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials of palliative care for pain among Chinese adults with cancer. BMC Palliative Care, 18(1), 69. https://doi.org/10.1186/s12904-019-0456-z
10. Dhiliwal SR, Muckaden M. Impact of specialist home-based palliative care services in a tertiary oncology set up: A prospective non-randomized observational study. Indian J Palliat Care. 2015 Jan 1; 21(1):28–34.

11. ElMokhallalati Y, Woodhouse N, Farragher T, Bennett MI. Specialist palliative care support is associated with improved pain relief at home during the last 3 months of life in patients with advanced disease: analysis of 5-year data from the national survey of bereaved people (VOICES). BMC Med [Internet]. 2019 Dec 22 [cited 2020 Apr 22]; 17(1):50. Available from: https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-019-1287-8
12. Gómez-Batiste X, Porta-Sales J, Espinosa-Rojas J, Pascual-López A, Tuca A, Rodriguez J. Effectiveness of palliative care services in symptom control of patients with advanced terminal cancer: A Spanish, multicenter, prospective, quasi-experimental, pre-post study. J Pain Symptom Manage [Internet]. 2010 Nov [cited 2020 Apr 22]; 40(5):652–60. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0885392410005002
13. Ornstein K, Wajnberg A, Kaye-Kauderer H, Winkel G, Decherrie L, Zhang M, et al. Reduction in symptoms for homebound patients receiving home-based primary and palliative care. J Palliat Med. 2013 Sep 1; 16(9):1048–54.
14. Daaleman TP, Ernecoff NC, Kistler CE, Reid A, Reed D, Hanson LC. The Impact of a Community-Based Serious Illness Care Program on Healthcare Utilization and Patient Care Experience. J Am Geriatr Soc. 2019 Apr 1;67(4):825–30.
15. Brumley R, Enguidanos S, Jamison P, Seitz R, Morgenstern N, Saito S, et al. Increased satisfaction with care and lower costs: Results of a randomized trial of in-home palliative care. J Am Geriatr Soc [Internet]. 2007 Jul [cited 2020 Feb 9];55(7):993–1000. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17608870
16. Seow H, Barbera L, Howell D, Dy SM. Using more end-of-life homecare services is associated with using fewer acute care services: A population-based cohort study. Med Care. 2010 Feb;48(2):118–24.
17. Spichiger E, Müller-Fröhlich C, Denhaerynck K, Stoll H, Hantikainen V, Dodd M. Symptom prevalence and changes of symptoms over ten days in hospitalized patients with advanced cancer: A descriptive study. Eur J Oncol Nurs [Internet]. 2011 Apr [cited 2020 Dec 16]; 15(2):95–102.Availablefrom: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1462388910000979

18. Bennett MI, Rayment C, Hjermstad M, Aass N, Caraceni A, Kaasa S. Prevalence and aetiology of neuropathic pain in cancer patients: A systematic review. Pain [Internet]. 2012 Feb [cited 2021 Jan 5];153(2):359–65. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22115921/
19. Bercovitch M, Adunsky A. Patterns of high-dose morphine use in a home-care hospice service: Should we be afraid of it? Cancer [Internet]. 2004 Sep 15 [cited 2021 Jan 6];101(6):1473–7. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15368335/
20. กระทรวงสาธารณสุข. ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Opioid ในผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ายอย่างมีคุณภาพ [Internet]. [cited 2021 Jan 6]. Available from: http://healthkpi.moph.go.th/kpi2/kpi-list/view/?id=1488