ติดต่อ

สำนักงานประสานงาน วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถ. อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-936362 แฟกซ์: 053-289306

ผู้รับผิดชอบหลัก

พญ.สายรัตน์ นกน้อย
บรรณาธิการ
วิชาการและวารสาร ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ 081-6575768

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

คุณกุลญาภา อยู่นัด
เบอร์โทรศัพท์ 053-936362