การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารและหลังอาหาร ต่อระดับ HbA1c ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

Main Article Content

น้ำเพชร เฉียบแหลม

บทคัดย่อ

ที่มา: ผู้ป่วยเบาหวานส่วนหนึ่งที่ยังไม่สามารถควบคุมระดับนํ้าตาลเฉลี่ยสะสม(Hemoglobin A1C; HbA1c) ได้ตามเป้าหมายแม้ว่าระดับนํ้าตาลขณะอดอาหารจะอยู่ในระดับที่ดีก็ตามส่วนหนึ่งมีผลมาจากความแปรปรวนของระดับนํ้าตาลหลังอาหารที่ส่งผลต่อระดับHbA1c ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้รับการประเมินอย่างเหมาะสมในเวชปฏิบัติวัตถุประสงค์:เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างระดับนํ้าตาลขณะอดอาหารและหลังอาหาร 2 ชั่วโมงต่อระดับHbA1c ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2


วิธีการศึกษา:ศึกษาความสัมพันธ์เชิงพรรณนาแบบตัดขวางในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จํานวน 84 รายแบ่งตามระดับHbA1c ออกเป็น 3 กลุ่มคือกลุ่มควบคุมโรคได้ดี (ระดับHbA1c <7%) ควบคุมโรคได้ปานกลาง (ระดับHbA1c = 7 ถึง 8.4%) และควบคุมโรคได้ไม่ดี (ระดับHbA1c≥8.5%)


ผลการศึกษา:ระดับนํ้าตาลขณะอดอาหารและหลังอาหาร 2 ชั่วโมงมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญกับระดับHbA1c (r = .687 และ .455, p< .001) ระดับนํ้าตาลขณะอดอาหารมีความสัมพันธ์กับระดับHbA1c มากกว่าในกลุ่มที่ควบคุมโรคได้ดี (r = .588, p = .001) และระดับนํ้าตาลขณะอดอาหารและหลังอาหาร 2 ชั่วโมงมีความสัมพันธ์กับระดับHbA1c ใกล้เคียงกันในกลุ่มที่ควบคุมโรคได้ไม่ดี(r = .672 และ .654, p< .001) แต่ระดับนํ้าตาลขณะอดอาหารและหลังอาหาร 2 ชั่วโมงไม่มีความสัมพันธ์กับระดับHbA1c ในกลุ่มที่ควบคุมโรคได้ปานกลาง


สรุปผลการศึกษา:การตรวจระดับนํ้าตาลหลังอาหาร 2 ชั่วโมงเป็นทางเลือกหนึ่งในการติดตามการควบคุมโรคในผู้ป่วยเบาหวานได้โดยเฉพาะกลุ่มที่ควบคุมโรคได้ไม่ดีหรือพบว่าระดับนํ้าตาลขณะอดอาหารอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ระดับHbA1c ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย


คําสําคัญ: ความสัมพันธ์, เบาหวานชนิดที่ 2, นํ้าตาลเฉลี่ยสะสม, นํ้าตาลในเลือดขณะอดอาหาร, นํ้าตาลในเลือดหลังอาหาร 2 ชั่วโมง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Cho NH, Shaw JE, Karuranga S, Huanget Y, Rocha Fernandesal JD da, Ohlrogge AW, et al. IDF Diabetes atlas: Global estimates of diabetes prevalence for 2017 and projections for 2045. Diabetes Res Clin Pract.2018;138:271-81.
2. World health organization. Noncommunicable Diseases Country Profiles 2014, WHO Document Production Services, Geneva, Switzerland.
3. ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ.แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560.พิมพ์ครั้งที่3:ปทุมธานี.ร่มเย็นมีเดีย;2560.หน้า25-33.
4. กรมควบคุมโรค.สถานการณ์การดำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCDs),2561:1-28
5. คลังข้อมูลสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข.อัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวาน2562[Internet].[เข้าถึงเมื่อ 2562ก.ย. 25]. เข้าถึงได้จาก https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php
6. คลังข้อมูลสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข.อัตราการป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวานต่อประชากร2562 [Internet]. [เข้าถึงเมื่อ 2562ก.ย.28].เข้าถึงได้จาก https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php
7. American diabetes association. Postprandial blood glucose.Diabetes Care 2001;24(4):775-8.
8. Standl E, Schnell O, Ceriello A.American diabetes association. Postprandial hyperglycemia and glycemic variability: should we care?.Diabetes Care 2001;34(2):S120-7.
9. International diabetes federation.Guideline for management of postmeal glucose in diabetes. Diabetes Res Clin Practpractice 2011:1-37.
10. สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก. กลยุทธ์การบริบาลผู้ป่วยนอก 2562. พิมพ์ครั้งที่ 1:กรุงเทพฯ.เทพเพ็ญวานิสย์;2562.หน้า61-87.
11. International diabetes federation. Guideline for management of postmeal glucose in diabetes. Diabetes Res Clin Pract 2014;103:256-68.
12. Ceriello A. Postprandrial hyperglycemia and diabetes complications: is it time to treat?. Diabetes 2005;54:1-7.
13. Avignon A, Radauceanu A, Monnier L. Nonfasting plasma glucose is a better marker of diabetic control than fasting plasma glucose in type 2 diabetes. Diabetes Care 1997;20:1822-6.
14. Monnier L, Lapinski H, Colette. Contributions of fasting and postprandial plasma plucose Increments to the overall diurnal hyperglycemia of type 2 diabetic patients. Diabetes care 2003;26:881-5.
15. Ketema EB, Kibret KT.Correlation of fasting and postprandial plasma glucose with HbA1c in assessing glycemic control; systematic review and meta-analysis, Archives of public health 2015;73(43):1-9.
16. ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ.แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560.พิมพ์ครั้งที่3:ปทุมธานี.ร่มเย็นมีเดีย;2560.หน้า25-33.
17. American diabetes association. Classification and diagnosis of diabetes: Standards of medical care in diabetes 2019.Diabetes Care 2019;42(1):S13–S28.
18. World health organization. Use of glycated haemoglobin (HbA1c) in the diagnosis of diabetes mellitus. World health organization 2011:3-11.
19. ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ.แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560. พิมพ์ครั้งที่3:ปทุมธานี.ร่มเย็นมีเดีย;2560.หน้า101-16.
20. MedThai.การตรวจน้ำตาลในเลือด[Internet].2018 [เข้าถึงเมื่อ 2019 ต.ค.11] เข้าถึงได้จาก: https://medthai.com/การตรวจน้ำตาลในเลือด/
21. MedThai.การตรวจน้ำตาลสะสมในเลือด[Internet].2018 [เข้าถึงเมื่อ 2019 ต.ค.11] เข้าถึงได้จาก: https://medthai.com/ตรวจน้ำตาลสะสมในเลือด/
22. American diabetes association. Glycemic targets: standards of medical care in diabetes 2019.Diabetes care 2019;42(1):S61–S70.
23. Tayek CJ, Cherukuri L, Hamal S, Tayek JA.Importance of fasting blood glucose goals in the management of type 2 diabetes mellitus:a review of the literature and a critical appraisal.J Diabetes Metab Disord Control 2018;5(4):113–7.
24. Leahy JL, Aleppo G, Fonseca VA, Garg SK, Hirsch IB, McCall AL, et al. Optimizing postprandial glucose management in adults with insulin-requiring diabetes. JES 2019;3:1942-57.
25. ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ.แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560.พิมพ์ครั้งที่3:ปทุมธานี.ร่มเย็นมีเดีย;2560.หน้า93-7.
26. Cefalu WT. Self-Monitoring of Blood Glucose in Noninsulin-Using Type 2 Diabetic Patients .Diabetes Care 2013;36:176-8.
27. Shrestha L, Jha B, Yadav B, Sharma S. Correlation between fasting blood glucose, postprandial blood glucose and glycated hemoglobin in non-insulin treated type 2 diabetic subjects. Sunsari technical college journal 2012;1:18-21.
28. Kikuchi K, Nezu U, Shirakawa J, Sato K, Togashi Y, Kikuchi T, et al. Correlations of fasting and postprandial blood glucose increments to the overall diurnal hyperglycemic status in type 2 diabetic patients: variations with levels of HbA1c. Endocr J. 2010;57:259-66.
29. Swetha NK. Comparison of fasting blood glucose & post prandial blood glucose with HbA1c in assessing the glycemic control. IJHBR. 2014;2:134-9.
30. Ketsuwan T, Pichayapaiboon S. Correlation between HbA1C and four hours after lunch and before dinner blood sugar levels in patients with type 2 diabetes mellitus treated with oral antidiabetic drugs. ThaiJO2016;8:261-70.
31. Wang J, Yan R, Wen J, Kong X, Li H, Zhou P, et.al. Association of lower body mass index with increased glycemic variability in patients with newly diagnosed type 2 diabetes: A cross-sectional study in China. Oncotarget2017;8(42):73133–43.
32. Yoo S, Chin SO, Lee SA, Koh G.Factors associated with glycemic variability in patients with type 2 diabetes: focus on oral hypoglycemic agents and cardiovascular risk factors. Endocrinol Metab2015;30(3):352-60.
33. Tanaka C, Saisho Y, Tanaka K, Kou K, Tanaka M, Meguro S, et.al.Factors associated with glycemic variability in Japanese patients with diabetes. Diabetology International2014;5:36–42.
34. Hulley SB, Commings SR, Browner WS, Grady D, Newman TB.Designing clinical research: an epidemiologic approach. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins2013;4:75-79.
35. Tocharoenvanich P, Ampai P. The accuracy of home glucose monitor: Accu-Check Advantage. Med J 2007;25(1):49-60.