ปัจจัยทํานายการเกิดภาวะ Microalbuminuria ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สอง ในโรงพยาบาลท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

Main Article Content

กษิพัฒน์ เชียงแรง

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: ต้องการศึกษาปัจจัยทํานายการเกิดภาวะmicroalbuminuria ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สอง


วิธีการศึกษา: ศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบย้อนหลังในผู้ป่วยคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ตั้งแต่ตุลาคมพ.ศ. 2558 ถึงกันยายนพ.ศ. 2561 กลุ่มศึกษาคือผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะmicroalbuminuria จํานวน2 0 0 รายเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมคือผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะnormoalbuminuria จํานวน 200 รายเก็บข้อมูลทั่วไปประวัติการเจ็บป่วยและผลตรวจทางห้องปฏิบัติการจากเวชระเบียนโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการถดถอยโลจิสติคทวิ


ผลการศึกษา: ปัจจัยทํานายที่สัมพันธ์กับการเกิดภาวะmicroalbuminuria ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติได้แก่ประวัติโรคความดันโลหิตสูง (adjusted OR: 1.700, 95% CI: 1.024-2.823) ประวัติโรคไขมันในเลือดสูง (adjusted OR: 1.759, 95% CI: 1.020-3.034) ประวัติโรคเกาต์(adjusted OR: 5.122, 95% CI: 2.090-12.553) การควบคุมระดับนํ้าตาลสะสมไม่ได้ตามเป้าหมายHbA1c ≥ 7 mg% (adjusted OR: 1.945, 95% CI: 1.239-3.053) ระดับนํ้าตาลในเลือดFBS สูง (adjusted OR: 1.615, 95% CI: 1.036-2.519) และระดับไขมันHDL-Cholesterol ตํ่า (adjusted OR: 1.645, 95% CI: 1.084-2.495)


สรุป:ผู้ป่วยเบาหวานควรได้รับการคัดกรองภาวะmicroalbuminuria อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคร่วมเช่นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงและโรคเกาต์รวมถึงควรควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดและระดับไขมันHDL-cholesterol ให้ปกติเพื่อป้องกันและชะลอการเกิดโรคไตจากเบาหวาน


คําสําคัญ:ปัจจัยทํานาย, โรคไตจากเบาหวาน, โรคเบาหวานชนิดที่สอง

Article Details

How to Cite
1.
บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. American Diabetes Association. Introduction: Standards of Medical Care in Diabetes-2018. Diabetes Care [Internet]. 2018 Jan 8;41(Suppl 1):S1–2. Available from: http://care.diabetesjournals.org/lookup/doi/10.2337/dc18-Sint01
2. Nam Han Cho. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 8th edition. 2017. 1–150 p.
3. American Diabetes Association. 2. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes-2018. Diabetes Care [Internet]. 2018;41(Suppl 1):S13–27. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29222373
4. Fowler MJ. Microvascular and Macrovascular Complications of Diabetes. Clin Diabetes [Internet]. 2008 Apr 1;26(2):77–82. Available from: http://clinical.diabetesjournals.org/cgi/doi/10.2337/diaclin.26.2.77
5. American Diabetes Association. 10. Microvascular Complications and Foot Care: Standards of Medical Care in Diabetes-2018. Diabetes Care [Internet]. 2018 Jan 8;41(Suppl 1):S105–18. Available from: http://care.diabetesjournals.org/lookup/doi/10.2337/dc18-S010
6. Tam TKW, Cheng LPK, Lau DMW, Lai TC, Lai WY, Ng KK, et al. The prevalence of microalbuminuria among patients with type II diabetes mellitus in a primary care setting: cross-sectional study. Hong Kong Med J = Xianggang yi xue za zhi [Internet]. 2004 Oct;10(5):307–11. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15479958
7. Khadka B, Tiwari ML, Timalsina B, Risal P, Gupta S, Acharya D. Prevalence and Factors Associated with Microalbuminuria among Type 2 Diabetic Patients : A Hospital Based Study. J Nepal Med Assoc [Internet]. 2018 Feb 28;56(209):516–21. Available from: https://www.jnma.com.np/jnma/index.php/jnma/article/view/3469
8. Molefe-Baikai OJ, Molefi M, Cainelli F, Rwegerera GM. The prevalence of microalbuminuria and associated factors among patients with type 2 diabetes mellitus in Botswana. Niger J Clin Pract [Internet]. 2018 Nov;21(11):1430–7. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30417840
9. López-Arce G, Espinoza-Peralta D, Hernández-Alarcón A, Arce-Salinas CA. [Factors associated with microalbuminuria in non-hypertensive type-2 diabetes patients]. Rev Invest Clin [Internet]. 60(1):4–10. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18589581
10. Abougalambou SSI, Abougalambou AS. Prevalence and risk factors of microalbuminuria in type 2 diabetes mellitus outpatients at University Sains Malaysia Hospital. Diabetes Metab Syndr [Internet]. 7(2):64–7. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23680242
11. Kundu D, Roy A, Mandal T, Bandyopadhyay U, Ghosh E, Ray D. Relation of microalbuminuria to glycosylated hemoglobin and duration of type 2 diabetes. Niger J Clin Pract [Internet]. 16(2):216–20. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23563465
12. Pasko N, Toti F, Strakosha A, Thengjilli E, Shehu A, Dedej T, et al. Prevalence of microalbuminuria and risk factor analysis in type 2 diabetes patients in Albania: the need for accurate and early diagnosis of diabetic nephropathy. Hippokratia [Internet]. 2013 Oct;17(4):337–41. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25031513
13. Hasan MJ, Muqueet A, Sharmeen A, Hoque MR. Prevalence of microalbuminuria in relation to glycemic control in type-2 diabetic patients in Mymensingh. Mymensingh Med J [Internet]. 2015 Jan;24(1):18–24. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25725663
14. Diouf NN, Lo G, Sow-Ndoye A, Djité M, Tine JAD, Diatta A. [Evaluation of microalbuminuria and lipid profile among type 2 diabetics]. Rev Med Brux [Internet]. 36(1):10–3. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25856966
15. Showail AA, Ghoraba M. The association between glycemic control and microalbuminuria in Type 2 diabetes. Saudi J Kidney Dis Transpl [Internet]. 2016 May;27(3):473–9. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27215237
16. Cederholm J, Eliasson B, Nilsson PM, Weiss L, Gudbjörnsdottir S. Microalbuminuria and risk factors in type 1 and type 2 diabetic patients. Diabetes Res Clin Pract [Internet]. 2005 Mar;67(3):258–66. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0168822704002232
17. Mohan M, V C. Prevalence and risk factors of microalbuminuria in type 2 diabetes mellitus. Int J Adv Med [Internet]. 2015;383–6. Available from: http://www.ijmedicine.com/index.php/ijam/article/view/279
18. Neupane S, Dubey RK, Gautam N, Agrawal KK, Jayan A, Shrestha S, et al. Association between serum uric acid, urinary albumin excretion, and glycated hemoglobin in Type 2 diabetic patient. Niger Med J [Internet]. 57(2):119–23. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27226687
19. Afkhami-Ardekani M, Modarresi M, Amirchaghmaghi E. Prevalence of microalbuminuria and its risk factors in type 2 diabetic patients. Indian J Nephrol [Internet]. 2008 Jul;18(3):112–7. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20142916
20. ชิตกมล ศรีชมภู. ปัจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2562;ปีที่ 12(2).
21. สิริมา ม. ปัจจัยการเกิดไมโครแอลบูมินนูเรียในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 : การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัย. ศรีนครินทร์เวชสาร. 2553;25(3):185–93.
22. Min TZ, Stephens MW, Kumar P, Chudleigh RA. Renal complications of diabetes. Br Med Bull [Internet]. 2012 Dec 1;104(1):113–27. Available from: https://academic.oup.com/bmb/article-lookup/doi/10.1093/bmb/lds030
23. Parchwani D, Upadhyah A. Diabetic nephropathy: Progression and pathophysiology. Int J Med Sci Public Heal [Internet]. 2012;1(2):59. Available from: http://www.scopemed.org/fulltextpdf.php?mno=24253
24. บัญชา สถิระพจน์. Diagnosis and Management of Diabetic Nephropathy. เวชสารแพทย์ทหารบก. 2554;64(1):53–61.
25. Satirapoj B. Review on pathophysiology and treatment of diabetic kidney disease. J Med Assoc Thai [Internet]. 2010 Nov;93 Suppl 6:S228-41. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21280541
26. Aekplakorn W, Srivanichakorn S, Sangwatanaroj S. Microalbuminuria and metabolic risk factors in patients with type 2 diabetes in primary care setting in Thailand. Diabetes Res Clin Pract [Internet]. 2009 Apr;84(1):92–8. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0168822708006499
27. Krairittichai U, Potisat S, Jongsareejit A, Sattaputh C. Prevalence and risk factors of diabetic nephropathy among Thai patients with type 2 diabetes mellitus. J Med Assoc Thai [Internet]. 2011 Mar;94 Suppl 2:S1-5. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21717870
28. Chen S, Tseng C-H. Dyslipidemia, kidney disease, and cardiovascular disease in diabetic patients. Rev Diabet Stud [Internet]. 10(2–3):88–100. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24380085
29. Chen H-C, Guh J-Y, Chang J-M, Hsieh M-C, Shin S-J, Lai Y-H. Role of lipid control in diabetic nephropathy. Kidney Int [Internet]. 2005 Apr;67:S60–2. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0085253815507849
30. Sun X, Xiao Y, Li P, Ma X, Sun X, Lv W, et al. Association of serum high-density lipoprotein cholesterol with microalbuminuria in type 2 diabetes patients. Lipids Health Dis [Internet]. 2018 Dec 5;17(1):229. Available from: https://lipidworld.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12944-018-0878-2
31. Latif H, Iqbal A, Rathore R, Butt NF. Correlation between Serum Uric Acid Level and Microalbuminuria in Type-2 Diabetic Nephropathy. Pakistan J Med Sci [Internet]. 33(6):1371–5. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29492061
32. บัญชา สถิระพจน์. Proteinuria: A Comprehensive Approach to Diagnosis. เวชสารแพทย์ทหารบก. 2554;64(3):155–64.
33. Fukui M, Tanaka M, Shiraishi E, Harusato I, Hosoda H, Asano M, et al. Serum uric acid is associated with microalbuminuria and subclinical atherosclerosis in men with type 2 diabetes mellitus. Metabolism [Internet]. 2008 May;57(5):625–9. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18442624