กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลของกระบวนการทบทวนรายการยาโดยใช้เกณฑ์ STOPP/START ร่วมกับการให้ข้อมูลสะท้อนกลับโดยทีมสหสาขาวิชาชีพต่อความชุกของการสั่งใช้ยาที่ไม่เหมาะสมในผู้ป่วยสูงอายุที่มีการใช้ยาร่วมกันหลายขนานในระบบบริการปฐมภูมิ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy