ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดในผู้สูงอายุ

Main Article Content

ทชา พิทยาพิบูลพงศ์
ณัฐธิดา สังสิทธยากร
กมลลักษณ์ ชัชวาลย์สายสินธ์
ภรเอก มนัสวานิช

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดในผู้สูงอายุ


แบบวิจัย: การศึกษา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง


วัสดุและวิธีการ: เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มารับบริการที่คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในเดือนกันยายน 2562


ผลการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างจำนวน 428 คน แบ่งเป็นกลุ่มฉีดวัคซีนจำนวน 199 คน และกลุ่มไม่ฉีดวัคซีนจำนวน 299 คน พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดในผู้สูงอายุ ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ของการฉีดวัคซีน (aOR 6.14, 95% CI 2.59-14.57) การรับรู้ความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อน (aOR 2.75, 95% CI 1.24-6.13) ประวัติการได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีน (aOR 2.46, 95% CI 1.50-4.04) ประวัติการเป็นโรคงูสวัดของสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด (aOR 1.96, 95% CI 1.25-3.08) ความรู้เกี่ยวกับวัคซีน (aOR 1.91, 95% CI 1.19-3.07) และการรับรู้อุปสรรคด้านผลข้างเคียงของวัคซีน (aOR 0.52, 95% CI 0.32-0.84)


สรุป: การรับรู้ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนมีความสัมพันธ์กับการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดในผู้สูงอายุมากที่สุด การส่งเสริมให้ความรู้และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนจะช่วยให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้ ความเข้าใจ นำมาสู่การสร้างการรับรู้ถึงความรุนแรงของโรคและการรับรู้ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนดังกล่าวได้

Article Details

How to Cite
1.
บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. MacNee W, Rabinovich RA, Choudhury G. Ageing and the border between health and disease. Eur Respir J. 2014;44(5):1332-52.
2. Crooke SN, Ovsyannikova IG, Poland GA, Kennedy RB. Immunosenescence and human vaccine immune responses. Immun Ageing. 2019;16(1):25.
3. Laing KJ, Ouwendijk WJD, Koelle DM, Verjans GMGM. Immunobiology of varicella-zoster virus infection. J Infect Dis. 2018;218(Suppl 2):S68-S74.
4. Araujo LQ, Macintyre CR, Vujacich C. Epidemiology and burden of herpes zoster and post-herpetic neuralgia in Australia, Asia and South America. Herpes. 2007;14 Suppl 2:40A-4A.
5. Johnson RW, Bouhassira D, Kassianos G, Leplège A, Schmader KE, Weinke T. The impact of herpes zoster and post-herpetic neuralgia on quality-of-life. BMC Med. 2010;8(1):37.
6. Oxman MN, Levin MJ, Johnson GR, Schmader KE, Straus SE, Gelb LD, et al. A vaccine to prevent herpes zoster and postherpetic neuralgia in older adults. N Engl J Med. 2005;352(22):2271-84.
7. สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย. คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (Recommended adult and elderly immunization schedule) ปี พ.ศ. 2561. กรุงเทพฯ: สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย; 2561.
8. Sheikh S, Biundo E, Courcier S, Damm O, Launay O, Maes E, et al. A report on the status of vaccination in Europe. Vaccine. 2018;36(33):4979-92.
9. Advisory Committee on Immunization Practices. Recommended adult immunization schedule, United States, 2019. Ann Intern Med. 2019;170(3):182-92.
10. Cochran WG. Sampling techniques. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons; 1977.
11. สำนักงานสถิติแห่งชาติ. สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ: สำนักงานสถิติแห่งชาติ; 2563 [เข้าถึงเมื่อ 3 มี.ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก: http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/01.aspx.
12. Zhang D, Johnson K, Newransky C, Acosta CJ. Herpes zoster vaccine coverage in older adults in the U.S., 2007-2013. Am J Prev Med. 2017;52(1):e17-e23.
13. Klett-Tammen CJ, Krause G, Seefeld L, Ott JJ. Determinants of tetanus, pneumococcal and influenza vaccination in the elderly: a representative cross-sectional study on knowledge, attitude and practice (KAP). BMC Public Health. 2016;16:121.
14. Higuchi M, Narumoto K, Goto T, Inoue M. Correlation between family physician’s direct advice and pneumococcal vaccination intention and behavior among the elderly in Japan: a cross-sectional study. BMC Fam Pract. 2018;19(1):153.
15. Opstelten W, van Essen GA, Hak E. Determinants of non-compliance with herpes zoster vaccination in the community-dwelling elderly. Vaccine. 2009;27(2):192-6.
16. Stefanati A, Valente N, Lupi S, Previato S, Giordani M, Gabutti G. Herpes zoster vaccination in the elderly subjects: improving awareness and uptake. Patient Intell. 2015(7):15-20.