การวัดความเที่ยงตรง ความไวและความจำเพาะแบบสอบถาม Knee Osteoarthritis Pre-Screening ในการคัดกรองผู้ป่วยโรคเข่าเสื่อมฉบับภาษาไทย

Main Article Content

อรณิชา ขจรบุญ
พรเพ็ญ อัครวัชรางกูร โก

บทคัดย่อ

ที่มา: โรคเข่าเสื่อมนําไปสู่ความทุพพลภาพส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอัตราบาดเจ็บอัตราตายและค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นการตรวจคัดกรองเป็นการป้องกันระดับทุติยภูมิที่มีความสําคัญแต่ประเทศไทยยังไม่มีเครื่องมือคัดกรองที่ใช้ได้ทั้งกลุ่มช่วงอายุผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ


วัตถุประสงค์: การวัดความเที่ยงตรงความไวและความจําเพาะของแบบสอบถามKnee Osteoarthritis Pre-Screening (KOPs) ฉบับภาษาไทยและการหาความชุกโรคเข่าเสื่อม


วิธีการศึกษา: การศึกษาแบบDiagnostic study ช่วงที่ 1 ได้แก่การแปลแบบสอบถามKOPs เป็นภาษาไทยวัดความตรงของเนื้อหาและวัดความเที่ยงโดยการทดสอบซํ้าในเจ้าหน้าที่จํานวน 30 คนและช่วงที่ 2 ได้แก่การหาความไวและความจําเพาะของแบบสอบถามฉบับภาษาไทยรวมถึงหาความชุกของโรคเข่าเสื่อมจากการเก็บข้อมูลผู้ป่วยคลินิกผู้ป่วยนอกตรวจโรคทั่วไปจํานวน 100 คน


ผลการศึกษา: แบบสอบถามKOPs ฉบับภาษาไทยวัดความตรงของเนื้อหามีค่าIndex of Item – Objective Congruence (IOC) เกิน 0.5 วัดความเที่ยงโดยการทดสอบซํ้ามีค่า≥ 80% และมีค่าCronbach’s alpha 0.804 แบบสอบถามมีค่าความไวและจําเพาะ94.4% และ 70.7% ตามลําดับที่จุดตัด 11.5 คะแนนมีค่าความชุกโรคเข่าเสื่อมตามแบบสอบถามKOPs ฉบับภาษาไทยและตามเกณฑ์วินิจฉัยอ้างอิงตามACR criteria เท่ากับ 34% และ 18% ตามลําดับ


สรุป: แบบสอบถามKOPs ฉบับภาษาไทยเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพในการนํามาใช้คัดกรองโรคเข่าเสื่อมประชากรไทยสามารถใช้ได้ในประชากรตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ถึงช่วงวัยผู้สูงอายุคําสําคัญ: โรคเข่าเสื่อม, แบบสอบถาม, คัดกรอง, ความเที่ยงตรง, ความไวและความจําเพาะ, ความชุก

Article Details

How to Cite
1.
บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Kuptniratsaikul V, Tosayanonda O, Nilganuwong S, Thamalikitkul V. The epidemiology of osteoarthritis of the knee in elderly patients living an urban area of Bangkok. J Med Assoc Thai. 2002;85(2):154-61.
2. นิมิตรอานันท์น. (1). สถานการณ์ทางระบาดวิทยาและการประเมินความเสี่ยงโรคข้อเข่าเสื่อมในคนไทย The Epidemiological Situation and Risk Assessment of Knee Osteoarthritis among Thai People. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 15(3), 185-194. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/30482
3. Maetzel A, Li LC, Pencharz J, Tomlinson G, Bombardier C, Community H, et al. The economic burden associated with osteoarthritis, rheumatoid arthritis, and hypertension: a comparative study. Ann Rheum Dis. 2004;63(4):395-401.
4. กลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. รายงานการสำรวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทย ปี 2556 ภายใต้แผนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ : พิมพ์ครั้งที่ 1. ประเทศไทย: โรงพิมพ์วชัรินทร์ พี.พี. ;2556. หน้า 30.
5. 6th Asia Pacific Primary Care Research Conference (APPCRC) in Conjunction with Family Medicine Symposium. (2018). Methods of screening for knee osteoarthritis: a systematic review. [online] Available at: https://polyclinic.singhealth.com.sg/EducationAndTraining/Documents/APPCRC/Sessions/Session%2010%20%20Methods%20of%20Screening%20for%20Knee%20Osteoarthritis%20by%20Isabelle%20Yoong.pdf [Accessed 4 Dec. 2018].
6. Satayavongthip B, Kerdchantuk P, Hanrinth R, Methieng T, Khunpimul P. Development of the Thai Knee Osteoarthritis Screening Questionnaire (Thai-KOA-SQ) in Kanleurng Sub-District, Nakronpanom Province. J Med Assoc Thai. 2011;94(8):947-51.
7. Quintana JM, Arostegui I, Escobar A, Lafuente I, Arenaza JC, Garcia I, et al. Validation of a screening questionnaire for hip and knee osteoarthritis in old people. BMC Musculoskelet Disord. 2007;8:84.
8. Yázigi F, Carnide F, Espanha M, Sousa M. Development of the Knee OA Pre-Screening Questionnaire. International Journal of Rheumatic Diseases. 2016 Jun;19(6):567-576.
9. สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย. แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม (Guideline for the Treatment of Osteoarthritis of Knee) พ.ศ. 2553. [อินเตอร์เน็ต]. 2553 [เข้าถึงเมื่อ 4 ธันวาคม 2563].เข้าถึงได้จาก:http://www.thairheumatology.org/wp-content/uploads/2016/08/Guideline-for-Management-of-OA-knee.pdf
10. Rheumatology.org. (2018). Clinical Practice Guidelines Osteoarthritis. [online] Available at: https://www.rheumatology.org/Practice-Quality/Clinical-Support/Clinical-Practice-Guidelines/Osteoarthritis [Accessed 4 Dec. 2018].
11. สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี พ.ศ. 2557 (Thai & Eng Version) [อินเตอร์เน็ต]. Dop.go.th. 2557 [เข้าถึงเมื่อ 1 มีนาคม 2563]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dop.go.th/th/know/2/58
12. Silverwood V, Blagojevic-Bucknall M, Jinks C, Jordan JL, Protheroe J, Jordan KP. Current evidence on risk factors for knee osteoarthritis in older adults: a systematic review and meta-analysis. Osteoarthritis Cartilage. 2015;23(4):507-15.
13. Hashikawa T, Osaki M, Ye Z, Tomita M, Abe Y,Honda S, et al. Factors associated with radiographic osteoarthritis of the knee among community dwelling Japanese women: the Hizen-Oshima Study. J Orthop Sci 2011; 16: 51-5.
14. Felson DT, Naimark A, Anderson J, Kazis L, Castelli W, Meenan RF. The prevalence of knee osteoarthritis in the elderly. The Framingham Osteoarthritis Study. Arthritis Rheum. 1987;30(8):914-8.
15. Fransen M, Bridgett L, March L, Hoy D, Penserga E, Brooks P. The epidemiology of osteoarthritis in Asia. Int J Rheum Dis. 2011;14(2):113-21.
16. Cho HJ, Chang CB, Kim KW, Park JH, Yoo JH, Koh IJ, et al. Gender and prevalence of knee osteoarthritis types in elderly Koreans. J Arthroplasty. 2011;26(7):994-9.