ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังงานในการประกอบอาชีพในช่วงวัยทำงานและการพลัดตกหกล้ม ในผู้สูงอายุไทย ที่อาศัยในจังหวัดลพบุรี

Main Article Content

กรรวี เหลืองประเสริฐ
ภรเอก มนัสวานิช

บทคัดย่อ

ที่มาและความสําคัญ: การพลัดตกหกล้มเป็นปัญหาสําคัญในผู้สูงอายุที่ป้องกันได้โดยเกิดจากหลายสาเหตุรวมถึงวิถีชีวิตในอดีตจุดประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุและการใช้พลังงานในการประกอบอาชีพในช่วงวัยทํางาน


วิธีการศึกษา: งานวิจัยนี้ศึกษาจากผลไปหาเหตุ(Case-control study) ในผู้สูงอายุ 60-69 ปีจํานวน 202 คนที่ศูนย์สุขภาพชุมชนอําเภอเมืองอําเภอบ้านหมี่และอําเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2563 จากนั้นแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มที่มีการพลัดตกหกล้มและกลุ่มที่ไม่มีการพลัดตกหกล้มหาความสัมพันธ์ระหว่างการพลัดตกหกล้มและการใช้พลังงานในการประกอบอาชีพในช่วงอายุ 30-60 ปีโดยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบทวิ


ผลการศึกษา: กลุ่มที่มีการหกล้ม 67 คนและกลุ่มที่ไม่มีการหกล้ม 135 คนการใช้พลังงานในการประกอบอาชีพน้อยที่สุดคือ 29 METs-hr./wk./yr. และมากที่สุดคือ 216 METs-hr./wk./yr. นํามาจัดกลุ่มเป็นตติยภูมิ (tertile) หาความสัมพันธ์เทียบกับตติยภูมิกลางพบว่าตติยภูมิตํ่าสุดมีค่าสัมประสิทธิ์0.851 ช่วงความมั่นใจ95% 0.431 ถึง1.756 และตติยภูมิสูงสุดมีค่าสัมประสิทธิ์1.143 ช่วงความมั่นใจ 95% 0.563 ถึง 2.321


สรุปผล: ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังงานในการประกอบอาชีพในช่วงวัยทํางานกับการพลัดตกหกล้มแต่สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในปัจจุบันเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุหกล้มเพิ่มขึ้น

Article Details

How to Cite
1.
บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. บรรลุ ศิริพานิช, ลัดดา ดำริการเลิศ, อุบล หลิมสกุล, ปราโมทย์ ประสาทกุล, จงจิตต์ ฤทธิรงค์, มนสิการ กาญจนสิตรา, และคณะ. สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2558 Situation of The Thai Elderly 2015. มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย. 2559;1:14-23.
2. Carlson C, Merel SE, Yukawa M. Geriatric syndromes and geriatric assessment for the generalist. Med Clin North Am. 2015;99(2):263-79.
3. Worapanwisit T, Prabpai S, Rosenberg E. Correlates of Falls among Community-Dwelling Elderly in Thailand. J Aging Res. 2018;2018:8546085.
4. นิพา ศรีช้าง, ลวิตรา ก๋าวี. รายงานการพยากรณ์การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ในประเทศไทยปี 2560-2564. สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.
5. Sophonratanapokin B, Sawangdee Y, Soonthorndhada K. Effect of the living environment on falls among the elderly in Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2012;43(6):1537-1547.
6. Maneeprom N, Taneepanichskul S, Panza A. Falls among physically active elderly in senior housings, Bangkok, Thailand: situations and perceptions. Clin Interv Aging. 2018;13:2149-2159.
7. Panahi S, Tremblay A. Sedentariness and Health: Is Sedentary Behavior More Than Just Physical Inactivity? Front Public Health. 2018;6:258.
8. Lurati AR. Health Issues and Injury Risks Associated With Prolonged Sitting and Sedentary Lifestyles. Workplace Health Saf. 2018;66(6):285-290.
9. Board OotNEaSD. Population Projections for Thailand 2010-1040. Office of the National Economic and Social Development Board. 2013;1.
10. Cereda E. Mini nutritional assessment. Current opinion in clinical nutrition and metabolic care. 2012;15(1):29-41.
11. Friedenreich CM, Courneya KS, Bryant HE. The lifetime total physical activity questionnaire: development and reliability. Medicine and science in sports and exercise. 1998;30(2):266-274.
12. Ainsworth BE, Haskell WL, Herrmann SD, et al. 2011 Compendium of Physical Activities: a second update of codes and MET values. Med Sci Sports Exerc. 2011;43(8):1575-1581.
13. Thiamwong L, Thamarpirat J, Maneesriwongul W, Jitapunkul S. Thai falls risk assessment test (Thai-FRAT) developed for community-dwelling Thai elderly. J Med Assoc Thai. 2008;91(12):1823-1831.
14. Suen LK. Occupation and risk of hip fracture. J Public Health Med. 1998;20(4):428-433.