ที่ปรึกษา

 

ผศ. ดร. นพ. อภินันท์ อร่ามรัตน์

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ผศ. พญ. สายพิณ หัตถีรัตน์

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรณาธิการ

 

พญ. สุพัตรา ศรีวณิชชากร

สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย/

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

พญ. สายรัตน์ นกน้อย

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

รองบรรณาธิการ

 

อ. ดร. นพ. ชัยสิริ  อังกุระวรานนท์

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นพ. ปกรณ์ ทองวิไล

ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

นพ. สตางค์ ศุภผล

ชมรมแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว

นพ. โรจนศักดิ์ ทองคำเจริญ

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก

กองบรรณาธิการ

 

ผศ. นพ. กฤษณะ สุวรรณภูมิ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

รศ. ดร. พญ. ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ. สุกัญญา หังสพฤกษ์

โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

รศ. นพ. กรภัทร มยุระสาคร

กลุ่มวิจัยสุขภาพประชากรและโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

พญ. อรุณี ทิพย์วงศ์

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

พญ. สุดารัตน์ วิจิตรเศรษฐกุล

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลราชบุรี

ผศ. นพ. นนท์ โสวัณณะ

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

พญ. อรวรรณ ตะเวทิพงศ์

โรงพยาบาลเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี

พญ. ศิรินภา ศิริพร ณ ราชสีมา

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น

ผศ. นพ. กิตติพล นาควิโรจน์

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. พญ. ปัทมา โกมุทบุตร

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. นพ. วิน เตชะเคหะกิจ

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลลำปาง 

รศ. พญ. สรญา แก้วพิทูลย์

 สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผศ. พญ. กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร. พญ. ศิรินาถ ตงศิริ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดร. พญ. จิรฐา บุตรแก้ว

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น

รศ. นพ. อภิชัย  วรรธนะพิศิษฐ์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทพญ. ปิยะดา ประเสริฐสม

สำนักทันตสาธารณสุข  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ภก. จตุพร ทองอิ่ม

ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ภก. ธีรภัทร์ ฉันทพันธุ์

กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด

ผศ. ดร. ภัทระ แสนไชยสุริยา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. สุรศักดิ์ อธิคมานนท์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดชัยนาท

พว.สุรีรัตน์ ธนากิจ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราด

น.ส.ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน