ที่ปรึกษา

 

 

ผศ.ดร. นพ. อภินันท์  อร่ามรัตน์

ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

 

บรรณาธิการ

 

 

แพทย์หญิงสุพัตรา    ศรีวณิชชากร

สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย

 

แพทย์หญิงสายรัตน์   นกน้อย

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

 

รองบรรณาธิการ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสายพิณ

หัตถีรัตน์

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.รามาธิบดี

 

ดร.นายแพทย์ชัยสิริ  อังกุระวรานนท์

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

นายแพทย์ปกรณ์ ทองวิไล                      

ศูนย์บริการสาธารณสุข 61        สังวาลทัสนารมย์ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร

 

นายแพทย์สตางค์   ศุภผล

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม                โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 

กองบรรณาธิการ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤษณะ สุวรรณภูมิ              

คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา

 

ผศ.ดร. พญ. ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว      คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

นายแพทย์โรจนศักดิ์ ทองคำเจริญ

กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลแม่สอด   จังหวัดตาก

 

แพทย์หญิงสุกัญญา  หังสพฤกษ์

โรงพยาบาลองครักษ์   จังหวัดนครนายก

 

อาจารย์นายแพทย์กรภัทร  มยุระสาคร

หน่วยอณูเวชศาสตร์ครอบครัว งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัยคณะแพทย์ศาสตร์สิริราชพยาบาล

 

แพทย์หญิงอรุณี  ทิพย์วงศ์

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

แพทย์หญิงสุดารัตน์  วิจิตรเศรษฐกุล

โรงพยาบาลราชบุรี

 

นายแพทย์ นนท์    โสวัณณะ

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

 

แพทย์หญิงอรวรรณ ตะเวทิพงศ์               

โรงพยาบาลเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี

 

แพทย์หญิงศิรินภา ศิริพร ณ ราชสีมา

โรงพยาบาลขอนแก่น

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติพล

นาควิโรจน์

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปัทมา  

โกมุทบุตร

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ดร.นายแพทย์วิน   เตชะเคหะกิจ

โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง

 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา  แก้วพิทูลย์

สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกนกพร 

ภิญโญพรพาณิชย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ผศ. ดร. พญ.  ศิรินาถ ตงศิริ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ทันตแพทย์หญิงปิยะดา   ประเสริฐสม

ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข

 

เภสัชกร จตุพร  ทองอิ่ม

ศูนย์บริการสาธารณสุข51 วัดไผ่ตัน สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

 

เภสัชกรธีรภัทร์  ฉันทพันธุ์

กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลตราด  จังหวัดตราด

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทระ  แสนไชยสุริยา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ดร.สุรศักดิ์  อธิคมานนท์

อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชัยนาท

 

คุณสุรีรัตน์  ธนากิจ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลคลองใหญ่  จังหวัดตราด

 

นส.ผการัตน์   ฤทธิ์ศรีบุญ

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน