ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตากับภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย และความเสี่ยงต่อการหกล้ม ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2

Main Article Content

สุภารัตน์ วัฒนา
จรวด จำปา

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์:ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา (DR) เป็นภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (T2DM) อาจทําให้เกิดภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยและเสี่ยงต่อการหกล้มงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างDR กับภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยและความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้ป่วยT2DM


วิธีการศึกษา:การวิจัยเชิงวิเคราะห์ภาคตัดขวางในผู้ป่วยT2DM อายุ 30 ปีขึ้นไปจํานวน 265 คนที่มารับบริการแผนกตาผู้ป่วยนอกรพ. ตรังช่วงมิ.ย.-ต.ค. 2563 เครื่องมือที่ใช้2 ส่วนคือส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปส่วนที่ 2 การตรวจร่างกายประกอบด้วยการวัดมวลกล้ามเนื้อการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการวัดสมรรถภาพทางกายและทดสอบTime Up and Go Test (TUG) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างDR ปัจจัยต่างๆกับภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยและความเสี่ยงต่อการหกล้มด้วยสหสัมพันธ์ถดถอยพหุโลจิสติก


ผลการศึกษา:กลุ่มDR ร้อยละ 22.4 มีภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยร้อยละ53.7 มีความเสี่ยงต่อการหกล้มไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างDR กับภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย(adjusted OR = 0.09, 95%CI = 0-2.64, p = 0.161) พบว่าDR เป็นปัจจัยป้องกันความเสี่ยงต่อการหกล้ม (adjusted OR = 0.41, 95%CI = 0.18-0.91, p = 0.029) โดยเพศชายเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยส่วนระยะเวลาการเป็นT2DM ประวัติครอบครัวเป็นT2DM การสูบบุหรี่ประวัติกระดูกหักความรู้สึกเดินไม่มั่นคงโรคต้อหินภาวะเบาหวานแทรกซ้อนลงไตรอบเอวค่าความดันโลหิตตัวบนและภาวะกระดูกพรุนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้ม


สรุปผล: DR ในผู้ป่วยT2DM ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยแต่DR เป็นปัจจัยป้องกันความเสี่ยงต่อการหกล้ม

Article Details

How to Cite
1.
บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Chetthakul T, Likitmaskul S, Plengvidhya N, Suwanwalaikorn S, Kosachunhanun N, Deerochanawong C, et al. Thailand diabetes registry project: prevalence of diabetic retinopathy and associated factors in type 1 diabetes mellitus. J Med Assoc Thai. 2006 Aug;89 Suppl 1:S17-26.
2. Chetthakul T, Deerochanawong C, Suwanwalaikorn S, Kosachunhanun N, Ngarmukos C, Rawdaree P, et al. Thailand diabetes registry project: prevalence of diabetic retinopathy and associated factors in type 2 diabetes mellitus. J Med Assoc Thai. 2006 Aug;89 Suppl 1:S27-36.
3. Isipradit S, Sirimaharaj M, Charukamnoetkanok P, Thonginnetra O, Wongsawad W, Sathornsumetee B, et al. The First Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB) in Thailand. PLOS ONE. 2014;9(12):e114245.
4. Klein R, Klein BE, Moss SE, Davis MD, DeMets DL. The Wisconsin epidemiologic study of diabetic retinopathy. II. Prevalence and risk of diabetic retinopathy when age at diagnosis is less than 30 years. Arch Ophthalmol. 1984 Apr;102(4):520–6.
5. Lee KMC, Sum WMR. Prevalence of diabetic retinopathy in patients with recently diagnosed diabetes mellitus. Clin Exp Optom. 2011 Jul;94(4):371–5.
6. Klein R, Klein BE, Moss SE, Davis MD, DeMets DL. The Wisconsin epidemiologic study of diabetic retinopathy. III. Prevalence and risk of diabetic retinopathy when age at diagnosis is 30 or more years. Arch Ophthalmol. 1984 Apr;102(4):527–32.
7. Mesinovic J, Zengin A, De Courten B, Ebeling PR, Scott D. Sarcopenia and type 2 diabetes mellitus: a bidirectional relationship. Diabetes Metab Syndr Obes. 2019 Jul 8;12:1057–72.
8. Gupta P, Aravindhan A, Gand ATL, Man REK, Fenwick EK, Mitchell P, et al. Association Between the Severity of Diabetic Retinopathy and Falls in an Asian Population With Diabetes: The Singapore Epidemiology of Eye Diseases Study. JAMA Ophthalmol. 2017 01;135(12):1410–6.
9. Timar B, Timar R, Gaiță L, Oancea C, Levai C, Lungeanu D. The Impact of Diabetic Neuropathy on Balance and on the Risk of Falls in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus: A Cross-Sectional Study. PLoS ONE. 2016;11(4):e0154654.
10. HDC - Report [Internet]. [cited 2020 Feb 16]. Available from: https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id
11. HDC - Report [Internet]. [cited 2020 Dec 28]. Available from: https://trg.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id
12. Fukuda T, Bouchi R, Takeuchi T, Nakano Y, Murakami M, Minami I, et al. Association of diabetic retinopathy with both sarcopenia and muscle quality in patients with type 2 diabetes: a cross-sectional study. BMJ Open Diabetes Res Care. 2017;5(1):e000404.
13. Yasemin Ö, Seydahmet A, Özcan K. Relationship between diabetic neuropathy and sarcopenia. Prim Care Diabetes. 2019 Dec;13(6):521–8.
14. Bouchi R, Fukuda T, Takeuchi T, Minami I, Yoshimoto T, Ogawa Y. Sarcopenia is associated with incident albuminuria in patients with type 2 diabetes: A retrospective observational study. J Diabetes Investig. 2017 Nov;8(6):783–7.
15. Yokomoto-Umakoshi M, Kanazawa I, Kondo S, Sugimoto T. Association between the risk of falls and osteoporotic fractures in patients with type 2 diabetes mellitus. Endocr J. 2017 Jul 28;64(7):727–34.
16. Chen L-K, Woo J, Assantachai P, Auyeung T-W, Chou M-Y, Iijima K, et al. Asian Working Group for Sarcopenia: 2019 Consensus Update on Sarcopenia Diagnosis and Treatment. Journal of the American Medical Directors Association. 2020 Mar;21(3):300-307.e2.
17. Chen L-K, Woo J, Assantachai P, Auyeung T-W, Chou M-Y, Iijima K, et al. Asian Working Group for Sarcopenia: 2019 Consensus Update on Sarcopenia Diagnosis and Treatment. Journal of the American Medical Directors Association. 2020 Mar 1;21(3):300-307.e2.
18. Steadi-Coordinated-Care-Final-4_24_19.pdf [Internet]. [cited 2020 Feb 17]. Available from: https://www.cdc.gov/steadi/pdf/Steadi-Coordinated-Care-Final-4_24_19.pdf
19. Pongchaiyakul C, Limpawattana P, Kotruchin P, Rajatanavin R. Prevalence of sarcopenia and associated factors among Thai population. J Bone Miner Metab. 2013 May;31(3):346–50.
20. Fung FY, Koh YLE, Malhotra R, Ostbye T, Lee PY, Shariff Ghazali S, et al. Prevalence of and factors associated with sarcopenia among multi-ethnic ambulatory older Asians with type 2 diabetes mellitus in a primary care setting. BMC Geriatr. 2019 Dec;19(1):122.
21. Patel HP, Syddall HE, Jameson K, Robinson S, Denison H, Roberts HC, et al. Prevalence of sarcopenia in community-dwelling older people in the UK using the European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP) definition: findings from the Hertfordshire Cohort Study (HCS). Age Ageing. 2013 May;42(3):378–84.
22. Steffl M, Bohannon RW, Petr M, Kohlikova E, Holmerova I. Relation between cigarette smoking and sarcopenia: meta-analysis. Physiol Res. 2015;64(3):419–26.
23. Gupta P, Aravindhan A, Gand ATL, Man REK, Fenwick EK, Mitchell P, et al. Association Between the Severity of Diabetic Retinopathy and Falls in an Asian Population With Diabetes: The Singapore Epidemiology of Eye Diseases Study. JAMA Ophthalmol. 2017 01;135(12):1410–6.
24. MacGilchrist C, Paul L, Ellis BM, Howe TE, Kennon B, Godwin J. Lower-limb risk factors for falls in people with diabetes mellitus. Diabetic Medicine. 2010;27(2):162–8.
25. รองเมือง ด, นาคฉัตรีย์ ฉ, ทองดี จ, สมบัติบูรณ์ จ. อุบัติการณ์ของการหกล้ม และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการหกล้ม ในผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. JOURNAL OF PHRAPOKKLAO NURSING COLLEGE. 2016;27:123–38.
26. Al-Bashaireh A, Haddad L, Weaver PhD R FAAN, Michael, Chengguo X, Kelly D, Yoon S. The Effect of Tobacco Smoking on Bone Mass: An Overview of Pathophysiologic Mechanisms. Journal of Osteoporosis. 2018 Dec 2;2018:1–17.
27. สร้อยแสง ล, คมพยัคฆ์ จ, นทีธนสมบัติ ก. การศึกษาแนวทางการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ชุมชนมิตรภาพพัฒนา A Study of Fall Prevention Guideline in Older Adult Living in Mitraphappatana Community. Journal of The Royal Thai Army Nurses. 2014;15(1):122–9.
28. เถียมวงศ์ ล, สุวรรณโณ จ. ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทรงตัวบกพร่องของผู้สูงอายุในชุมชนชนบท. JOURNAL OF THE POLICE NURSES. 2014;6(2):56–69.
29. Viswanathan A, Sudarsky L. Balance and gait problems in the elderly. Handb Clin Neurol. 2012;103:623–34.
30. Volpato S, Leveille SG, Blaum C, Fried LP, Guralnik JM. Risk factors for falls in older disabled women with diabetes: the women’s health and aging study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2005 Dec;60(12):1539–45.
31. Patel S, Tweed K, Chinappen U. Fall-related risk factors and osteoporosis in older women referred to an open access bone densitometry service. Age Ageing. 2005 Jan 1;34(1):67–71.
32. GPAQ_EN.pdf [Internet]. [cited 2020 Dec 6]. Available from: https://www.who.int/ncds/surveillance/steps/GPAQ_EN.pdf
33. Cherin P, Voronska E, Fraoucene N, de Jaeger C. Prevalence of sarcopenia among healthy ambulatory subjects: the sarcopenia begins from 45 years. Aging Clin Exp Res. 2014 Apr 1;26(2):137–46.
34. Penninx BW, Kritchevsky S, Yaffe K, Newman A, Simonsick E, Rubin S, et al. Inflammatory markers and depressed mood in older persons: Results from the Health, Aging and Body Composition study. Biological psychiatry. 2003 Oct 1;54:566–72.
35. Asada T, Kariya T, Kinoshita T, Asaka A, Morikawa S, Yoshioka M, et al. Predictors of fall-related injuries among community-dwelling elderly people with dementia. Age Ageing. 1996 Jan;25(1):22–8.