การประยุกต์ใช้ Palliative Prognostic Index (PPI) ในการทำนายระยะเวลารอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายที่รักษาแบบประคับประคองที่บ้าน

Main Article Content

ปิยวรรณ ลิ้มสุขสมบูรณ์

บทคัดย่อ

ความเป็นมา: การทำนายระยะเวลารอดชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย มีความสำคัญในการตัดสินดูแล และการวางแผนชีวิต ปัจจุบันมีเครื่องมือในการทำนายระยะเวลารอดชีวิตหลายรูปแบบ โดยเครื่องมือ Palliative prognostic index (PPI) เป็นเครื่องมือที่ใช้ง่าย แม่นยำในการทำนาย งานวิจัยส่วนใหญ่ศึกษาในสถานพยาบาล ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดในการประยุกต์ใช้ PPI ในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายที่รับการดูแลที่บ้าน


วัตถุประสงค์: ศึกษาความแม่นยำของเครื่องมือ PPI ในการทำนายระยะเวลารอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย ที่รักษาแบบประคับประคองที่บ้าน


วิธีการศึกษา: ศึกษาจากเหตุไปหาผลแบบไปข้างหน้า ในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย และรับบริการแบบผู้ป่วยนอก โดยหาความแม่นยำในการทำนายระยะเวลารอดชีวิตด้วย PPI ที่น้อยกว่า 3 และ 6 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูล ROC Curve Analysis และ Survival analysis ระหว่างคะแนน PPI กับอัตราการรอดชีวิต โดยวิธี Kaplan-Meier เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มคะแนนโดยใช้ Log-rank test


ผลการศึกษา: กลุ่มตัวอย่าง 140 ราย อายุเฉลี่ย 61.5 ปี ระยะปลอดเหตุการณ์โดยเฉลี่ย เท่ากับ 63 วัน (95%CI: 22-163) การทำนายระยะเวลารอดชีวิตที่น้อยกว่า 3 และ 6 สัปดาห์ด้วยเครื่องมือ PPI มีความแม่นยำ เท่ากับ 0.83 (95%CI 0.76, 0.91) และ 0.85 (95%CI 0.79, 0.91) ตามลำดับ


สรุป: เครื่องมือ PPI มีความแม่นยำ ในการทำนายระยะเวลารอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย ที่รักษาแบบประคับประคองที่บ้าน

Article Details

How to Cite
1.
บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. สถิติสาธารณสุข พ.ศ.2561: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข; 2561.
2. World Health Organization. Palliative Care 2018 [cited 2020 7 Jan]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care.
3. Innes S, Payne S. Advanced cancer patients' prognostic information preferences: a review. Palliat Med. 2009;23(1):29-39.
4. Hui D, Con A, Christie G, Hawley PH. Goals of care and end-of-life decision making for hospitalized patients at a canadian tertiary care cancer center. J Pain Symptom Manage. 2009;38(6):871-81.
5. Kirk P, Kirk I, Kristjanson LJ. What do patients receiving palliative care for cancer and their families want to be told? A Canadian and Australian qualitative study. Bmj. 2004;328(7452):1343.
6. Simmons CPL, McMillan DC, McWilliams K, Sande TA, Fearon KC, Tuck S, et al. Prognostic Tools in Patients With Advanced Cancer: A Systematic Review. J Pain Symptom Manage. 2017;53(5):962-70.e10.
7. Lau F, Downing M, Lesperance M, Karlson N, Kuziemsky C, Yang J. Using the Palliative Performance Scale to provide meaningful survival estimates. J Pain Symptom Manage. 2009;38(1):134-44.
8. Morita T, Tsunoda J, Inoue S, Chihara S. The Palliative Prognostic Index: a scoring system for survival prediction of terminally ill cancer patients. Support Care Cancer. 1999;7(3):128-33.
9. Baik D, Russell D, Jordan L, Dooley F, Bowles KH, Masterson Creber RM. Using the Palliative Performance Scale to Estimate Survival for Patients at the End of Life: A Systematic Review of the Literature. J Palliat Med. 2018;21(11):1651-61.
10. Baba M, Maeda I, Morita T, Inoue S, Ikenaga M, Matsumoto Y, et al. Survival prediction for advanced cancer patients in the real world: A comparison of the Palliative Prognostic Score, Delirium-Palliative Prognostic Score, Palliative Prognostic Index and modified Prognosis in Palliative Care Study predictor model. Eur J Cancer. 2015;51(12):1618-29.
11. Stone CA, Tiernan E, Dooley BA. Prospective validation of the palliative prognostic index in patients with cancer. J Pain Symptom Manage. 2008;35(6):617-22.
12. Cheng WH, Kao CY, Hung YS, Su PJ, Hsieh CH, Chen JS, et al. Validation of a palliative prognostic index to predict life expectancy for terminally ill cancer patients in a hospice consultation setting in Taiwan. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13(6):2861-6.
13. Maltoni M, Scarpi E, Pittureri C, Martini F, Montanari L, Amaducci E, et al. Prospective Comparison of Prognostic Scores in Palliative Care Cancer Populations. The Oncologist. 2012;17(3):446-54.
14. Farinholt P, Park M, Guo Y, Bruera E, Hui D. A Comparison of the Accuracy of Clinician Prediction of Survival Versus the Palliative Prognostic Index. Journal of Pain and Symptom Management. 2018;55(3):792-7.
15. Lau F, Cloutier-Fisher D, Kuziemsky C, Black F, Downing M, Borycki E, et al. A systematic review of prognostic tools for estimating survival time in palliative care. J Palliat Care. 2007;23(2):93-112.
16. Liu Y, Su L, Wang Y, Liu S, Dong B. The application of the palliative prognostic index in predicting the life expectancy of patients in palliative care: a systematic review and meta-analysis. Aging Clin Exp Res. 2018;30(12):1417-28.
17. Sonoda H, Yamaguchi T, Matsumoto M, Hisahara K. Validation of the palliative prognostic index and palliative prognostic score in a palliative care consultation team setting for patients with advanced cancers in an acute care hospital in Japan. Am J Hosp Palliat Care. 2014;31(7):730-4.
18. Kim AS, Youn CH, Ko HJ, Kim HM. The survival time of terminal cancer patients: prediction based on clinical parameters and simple prognostic scores. J Palliat Care. 2014;30(1):24-31.
19. นิอร โชติธนประสิทธิ์. การศึกษาการทำนายระยะเวลารอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายโดยใช้ Palliative Prognostic Index (PPI) ที่ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี. Journal of Thai Association of Radiation Oncology. 2553;16 (2):42-8.
20. ศรีเวียง ไพโรจน์กุล. Training of the Trainers in Palliative care Module 5 Communication in Palliative care. โรงพิมพ์คลังนาวิทยา: ขอนแก่น; 2560.
21. Hamano J, Kizawa Y, Maeno T, Nagaoka H, Shima Y, Maeno T. Prospective Clarification of the Utility of the Palliative Prognostic Index for Patients With Advanced Cancer in the Home Care Setting. American Journal of Hospice and Palliative Medicine®. 2014;31(8):820-4.
22. Zhou J, Xu S, Cao Z, Tang J, Fang X, Qin L, et al. Validation of the Palliative Prognostic Index, Performance Status–Based Palliative Prognostic Index and Chinese Prognostic Scale in a home palliative care setting for patients with advanced cancer in China. BMC Palliative Care. 2020;19(1):167.