กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความชุกและปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้ตามเป้าหมายในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของจังหวัดเชียงราย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy