Journal of Primary Care and Family Medicine (PCFM)

วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว

วารสารเพื่อรวบรวมความรู้ทางวิชาการ และงานวิจัยต่าง ๆ  รวมถึงเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างเครือข่าย นำไปสู่การพัฒนาทั้งในด้านคุณภาพการบริการและวิชาการ  รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างคุณค่าและเอกลักษณ์ของบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัวต่อบุคลากรสาธารณสุข 

และเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายและองค์กรที่ปฏิบัติงานทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยงานวิชาการทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว และระบบริการปฐมภูมิ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (2020): กันยายน - ธันวาคม 2563: The New Normal

PCFM  Vol.3  No.3

กันยายน - ธันวาคม 2563

The New Normal

เนื้อหาในเล่ม

บทบรรณาธิการ

ความปกติใหม่ : ในทุกวิกฤต....ย่อมมีโอกาสอยู่เสมอ....

จดหมายถึงกองบรรณาธิการ

บทบาทของเภสัชกรหลังการระบาดของเชื้อโควิด-19

กิตติกรรมประกาศ 

บทความพิเศษ

สภาพแวดล้อมในบ้านที่เป็นมิตรสำหรับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม

นิพนธ์ต้นฉบับ  

ประสิทธิผลของหน่วยการบริการสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบเคลื่อนที่ ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ช่วงสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของคลินิกหมอครอบครัวชุมชนกังแอน อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ปัจจัยที่เกี่ของกับคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท ในโรงพยาบาลชลบุรี

ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ การรับรู้อาการเตือน กับ พฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือด ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

สัดส่วนและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในคลินิกหมอครอบครัวนครนนท์ 1

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาที่ศูนย์แพทย์ชุมชน

เผยแพร่แล้ว: 2020-12-31

ดูเล่มทุกฉบับ

ISSN 2651-0553