เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • บทความที่ส่งตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่วารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น (หากเคยเสนอในงานวิชาการให้ระบุในส่วนของ Comments to the editor ว่านำเสนอที่ใดมาบ้าง)
  • ต้นฉบับที่ส่งตีพิมพ์ให้ส่งเป็นเอกสารเวิร์ด (Microsoft Word for window) นามสกุล .doc หรือ .docx เท่านั้น
  • การจัดรูปแบบของบทความได้ทำตามแนวทางที่ระบุไว้ในคำแนะนำผู้แต่งแล้ว (Author Guidelines) ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา เว้นช่องบรรทัดเป็น 2 ช่องพิมพ์ (double space) จัดเอกสารอ้างอิงตามรูปแบบแวนคูเวอร์
  • จำเป็นต้องส่งเอกสารรับรองจริยธรรมงานวิจัยกรณีที่เป็น original article และจำเป็นต้องมีเอกสาร consent form ของผุ้ป่วยในกรณีที่เป็น case report
  • ภาพ และ ตาราง/แผนภููมิ แยกออกจากเนื้อหา(main text)ของบทความ โดยให้แยกไฟล์เป็นไฟล์ รูปภาพ หรือ ตาราง/แผนภูมิ
  • แยกหน้าแรก (title page) ที่มีชื่อผู้แต่งออกจากเนื้อหา (main text) ของบทความ โดยใน title page ให้ระบุข้อมูลติดต่อกลับของท่าน อันได้แก่ เบอร์โทรศัพท์และemail