นับแต่ปีพ.ศ. 2542 ที่เริ่มมีฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทย  ความรู้ทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ได้มีการเติบโตอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เป็นองค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นตามการเปลี่ยนแปลง การเจ็บป่วยของมนุษย์เพื่อให้ดูแลแบบองค์รวม ความรู้ทางเวชศาสตร์ครอบครัวมีการเติบโตจากการพัฒนางานในพื้นที่ผ่านในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ  ซึ่งเวชศาสตร์ครอบครัวได้มีการฝึกอบรมขยายสู่ทีมสหวิชาชีพ  ผ่านการฝึกอบรมเภสัชกรครอบครัว ทันตแพทย์ครอบครัว เป็นต้น   

 

ทั้งนี้วารสารวิชการมีความสำคัญในการเป็นพื้นที่รวบรวมความรู้ทางวิชการ และงานวิจัยต่าง ๆ  รวมถึงเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างเครือข่าย นำไปสู่การพัฒนาทั้งในด้านคุณภาพการบริการและวิชาการ  รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างคุณค่าและเอกลักษณ์ของบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัวต่อบุคลากรสาธารณสุข  ซึ่งราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย  เห็นความสำคัญของการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและความเป็นปึกแผ่นระหว่างองค์กรต่างที่ร่วมพัฒนาเวชศาสตร์ครอบครัว รวมทั้งเครือข่ายสาขาวิชาชีพ จึงร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชมชน ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มการดำเนินงานวารสารบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว ในการดำเนินงานวารสาร

 

วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว เป็นวารสารอย่างเป็นทางการของ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชปฏิบัติครอบครัวแห่งประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  และ ชมรมแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว โดยมีเป้าหมายในการผลิตเป็นวารสารที่ประกอบด้วยเนื้อหาทางวิชการที่มีคุณภาพ และในขณะเดียวกัน มีรูปแบบการสื่อสารที่เข้าถึงได้ น่าอ่าน นำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาต่อไปได้จริง

 

Focus and scope

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิความรู้ทางวิชาการถูกนำไปใช้พัฒนาต่อยอดอย่างแพร่หลาย

2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายและองค์กรที่ปฏิบัติงานทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยงานวิชาการทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและระบบริการปฐมภูมิ

4. เกิดการเรียนรู้อัตลักษณ์ (Identity) และคุณค่าของเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิผ่านงานวิชาการและองค์ความรู้

 

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ)

บทความทุกประเภทที่ส่งมาให้พิจารณาตีพิมพ์จะได้รับการตรวจทานต้นฉบับจากคณะบรรณาธิการ (editor) และผู้ทรงคุณวุฒิ (reviewer) แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review) จำนวน 2-3 ท่าน สำหรับนิพนธ์ต้นฉบับและจำนวน 1-2 ท่านสำหรับบทความประเภทอื่น

 

Types of articles (ประเภทของบทความ)

บทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (original article) บทความปริทัศน์  (review article) บความพิเศษ (special article) รายงานผู้ป่วย (case study) และเรื่องเล่า (story telling)

 

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ

 

Publication Frequency (กำหนดออก)

วารสารตีพิมพ์ 4 ฉบับต่อปี

  • ฉบับเดือนมกราคม – มีนาคม
  • ฉบับเดือนเมษายน – มิถุนายน
  • ฉบับเดือนกรกฎาคม – กันยายน
  • ฉบับเดือนตุลาคม - ธันวาคม

Publisher (เจ้าของวารสาร)

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และ สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย

Royal College of Family Physicians of Thailand and The General Practitioner/Family Practice Association of Thailand